Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Nabywania Nieruchomości

Nabywanie nieruchomości pod inwestycje realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Nabywanie nieruchomości pod inwestycje realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Dokumenty przygotowuje Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                        -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
 Kancelaria ogólna w Ratuszu ul. Rynek 1 lub w sekretariacie  Biura Gospodarki Mieniem  Pl. Ofiar Getta 3
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

W zależności od charakteru sprawy i przebiegu negocjacji od 3 do 12 miesięcy

W przypadku konieczności wywłaszczenia postępowanie takie prowadzone jest przez Starostwa Powiatowe wyznaczone do załatwienia sprawy przez Wojewodę Podkarpackiego
6. Tryb odwoławczy
Wojewoda Podkarpacki
7. Podstawa prawna

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o samorządzie gminnym

Kodeks postępowania administracyjnego
8. Uwagi
Opis
Dane karty usług
Opracował Artur Koguc 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Artur Koguc