Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Nabywania Nieruchomości

Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne Art. 73

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Art. 73
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek strony zawierający dane właściciela, numer działki i obrębu
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                        -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
 Kancelaria ogólna w Ratuszu ul. Rynek 1 lub w sekretariacie  Biura Gospodarki Mieniem  Pl. Ofiar Getta 3
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Odszkodowanie ustalone jest przez Starostę Grodzkiego w oparciu o prawomocną decyzję Wojewody Podkarpackiego orzekającą o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy jeżeli wniosek o odszkodowanie był złożony do dnia 31.12.2005 r.
6. Tryb odwoławczy
Wojewoda Podkarpacki
7. Podstawa prawna

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
8. Uwagi
Opis
Dane karty usług
Opracował Artur Koguc 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Artur Koguc