Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Sprzedaż nieruchomości oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-10-09

Sprzedaż nieruchomości oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o sprzedaż lub oddaniew użytkowanie wieczyste określa się: oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny. W przypadku oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste dodatkowo określa się cel, na który nieruchomość ma zostać oddana.


Formularze dostępne:

 1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów  - zał. 11
 2. Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów w użytkowanie wieczyste - zał. 12
Załączniki: Kopia aktualnej mapy zasadniczej dla wnioskowanej do sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Wnioskodawca ponosi następujące koszty:

 • Operatu szacunkowego,
 • W razie konieczności dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przeznaczonej do wpisu prawa do księgi  wieczystej,
 • Aktu notarialnego,
 • Ceny sprzedaży nieruchomości, w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste pierwszej opłaty i opłaty rocznych,
 • Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Protokół z przeprowadzonego przetargu lub protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej doręczany jest nabywcom nieruchomości w siedzibie Biura.

Termin załatwienia sprawy do 8 miesięcy od daty złożenia wniosku.

6. Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę.
7. Podstawa prawna
 1. 13 ust. 1 i 1a, art. 28, art. 29, art. 31, art. 34 ust. 1 do ust. 5, art. 35, art. 37 ust. 1, 2 i 3, art. 38 do art. 41,  art. 62, art. 67, art. 70 do art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości.
8. Uwagi

Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4, działu II, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się
w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy. W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się okres użytkowania wieczystego zależnie od celu, na który nieruchomość gruntowa zostaje oddana w użytkowanie wieczyste, określa się sposób korzystania z nieruchomości, stosownie do art. 236 i art. 239 Kodeksu cywilnego oraz terminy zagospodarowania nieruchomości. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń.

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-10-05
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-10-09
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak

Załączniki:
  Zał. 11 (31,50 kB)
  załączył Witold Żak, Redaktor
  data dodania 2019-12-30 08:34
  ilość pobrań 18
  Zał. 12 (32,50 kB)
  załączył Witold Żak, Redaktor
  data dodania 2019-12-30 08:34
  ilość pobrań 9