Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością przesyłu /za wyjątkiem pasa drogi publicznej/

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością przesyłu /za wyjątkiem pasa drogi publicznej/
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o ustanowienie służebności przesyłu określa się: oznaczenie nieruchomości obciążanej według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, powierzchnię gruntu niezbędnego do obsługi sieci,  opis istniejącej lub projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Formularze dostępne: Wniosek o obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością przesyłu – zał. 9

Załączniki:

  1. Kopia aktualnej mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesionym przebiegiem projektowanej lub istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz pasem terenu niezbędnego do jej obsługi /strefy ochronne, dojazdy itp./,
  2. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wraz z załącznikiem graficznym,
  3. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  4. Odpis z KRS.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Wnioskodawca z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ponosi następujące koszty:

-   Operatu szacunkowego,

-   Dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przeznaczonej do wpisu prawa do księgi wieczystej,

-   Wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jako świadczenia jednorazowego.

-   Aktu notarialnego,

-   Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Protokół do oświadczenia o ustanowienie służebności przesyłu wydawany jest wnioskodawcy w siedzibie Biura.

Termin załatwienia sprawy do 8 miesięcy od daty złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Jeżeli nie jest możliwe ustanowienie służebności przesyłu w drodze dobrowolnego porozumienia stron (umowy), właścicielowi nieruchomości oraz przedsiębiorcy przysługuje roszczenie cywilne o ustanowienie takiej służebności.
7. Podstawa prawna
  1. 3051- art. 3054 295 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny
  2. 13 ust. 1, art. 14 ust. 2, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  3. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
8. Uwagi
Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: wniesienia zadatku na poczet wykonania operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy/oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu jest protokół uzgodnień oraz dowód uiszczenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.
Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak
Załączniki:
  • Zał. 9 (36,50 kB)

    załączył: Witold Żak, Redaktor dnia 2020-10-14 22:34 Liczba pobrań: 1