Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-10-09

Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości.doc - zał. 4

Załączniki: 

 1. dokumenty potwierdzające, że termin zabudowy nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego,
 2. harmonogram planowanych prac budowlanych na nieruchomości.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Wnioskodawca ponosi koszty:

 •   Aktu notarialnego,
 •   Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Podstawą do zawarcia umowy o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości lub umowy
o wyznaczenie dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest protokół uzgodnień. Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Stosownie do treści art. 63 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.”.

Termin załatwienia sprawy do 120dni od daty złożenia wniosku
6. Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie dotyczy. W przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę.Z uwagi na cywilno - prawny charakter użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty może wystąpić do sądu powszechnego ze stosownym pozwem przeciwko Gminie Miasto Rzeszów.
7. Podstawa prawna
Art. 62 ust. 1 i 4, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
8. Uwagi

Protokół z rokowań doręczany jest użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w siedzibie Biura. W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-10-01
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-10-09
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak

Załączniki:
  Zał. 4 (35,50 kB)
  załączył Witold Żak, Redaktor
  data dodania 2020-10-14 22:26
  ilość pobrań 9