Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza.

Formularze dostępne:  Wniosek o przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości.doc - zał. 4

Załączniki: Umowy użytkowania wieczystego lub ostateczne decyzje administracyjne o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków z klauzulą
o przeznaczeniu do wpisu w księgach wieczystych, kopia mapy ewidencyjnej, dokumenty potwierdzające, że termin zabudowy nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego, harmonogram planowanych prac budowlanych na nieruchomości.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Wnioskodawca ponosi koszty:

-          Aktu notarialnego,

-          Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości lub umowy o wyznaczenie dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest protokół uzgodnień. Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Stosownie do treści art. 63 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.”.

Termin załatwienia sprawy do 60 dni od daty złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie dotyczy. W przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę.
7. Podstawa prawna
Art. 62 ust. 1 i 4, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

8. Uwagi
Protokół z rokowań doręczany jest użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w siedzibie Biura.
Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak
Załączniki:
  • Zał. 4 (35,50 kB)

    załączył: Witold Żak, Redaktor dnia 2020-10-14 22:26 Liczba pobrań: 1