Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Gruntami

Ustalenie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku z podziałem nieruchomości

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Ustalenie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku z podziałem nieruchomości
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Postępowanie administracyjne jest wszczynane z urzędu.

Załączniki:

  1. Jeżeli do sprawy został ustanowiony pełnomocnik, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
  2. W przypadku osób prawnych odpis KRS.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Od pełnomocnictwa opłata skarbowa 17 zł

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć przy pełnomocnictwie.

Opłatę skarbową można dokonać:

1.Przelewem na konto  :                                                
RACHUNEK BANKOWY - OPŁATA SKARBOWA:
PKO BP S.A. O/RZESZÓW
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
                                                                                                

2.  W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, ul. Kopernika 15,  Plac Ofiar Getta 7.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna doręczana jest stronom za pośrednictwem poczty. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz prawo sporządzania z nich odpisów i notatek, żądania uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wydania uwierzytelnionych odpisów o ile jest uzasadnione ważnym interesem strony. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Biura w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Termin załatwienia sprawy do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.
6. Tryb odwoławczy
Zgodnie z art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji ustalającej opłatę planistyczną przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie /35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15/ za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
7. Podstawa prawna
  1. Art. 98 a, art. 143 do art. 148 b ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  2. Uchwała nr XVII/346/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ustaliła stawkę w wysokości 10%.
  3. Uchwała nr XIX/310/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ustaliła stawkę w wysokości 30%,
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu.
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

8. Uwagi
Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od Strony dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak