Treść Deklaracji Dostępności

Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne 

Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.erzeszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip.erzeszow.pl
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-02
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 2019-12-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:
• treści,
• wyszukiwarki serwisu,
• kontaktu,
• punktów informacyjnych,
• deklaracji dostępności.


Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

 • strony głównej
 • ePUAP
 • eUrząd
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Deklaracja Dostępności
 • Kontakt
 • BIP do 2019-12-31

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.
Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej - prosimy o kontakt pod adres e-mail: ora@erzeszow.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Panem Henrykiem Wolickim pod adresem poczty elektronicznej pon@erzeszow.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 • Przenośny powiększalnik - ułatwiający osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, urządzenie umożliwia odczytanie tekstu w dowolnym powiększeniu lub z kontrastem czarno –białym - urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego (lokalizacja urządzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7)
 • Urządzenie lektorskie - umożliwiające osobie niewidomej odsłuchanie tekstu z dokumentu utworzonego na komputerze. Urządzenie przenośne nie wymaga połączenia internetowego (lokalizacja urzadzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7)
 • Pętla indukcyjna - przeznaczona dla osób słabosłyszących. Urządzenie posiada mikrofon i matę odbijającą wzmocniony dźwięk, dla osób z aparatem słuchowym, który przy ustawieniu -„T” umożliwia lepszą słyszalność - urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego. Lokalizacja urzedzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7
 • Usługa tłumacza migowego on – line.

Sposób działania urządzenia - usługa opiera się na bezpośrednim dostępie on – line do tłumaczy języka migowego, którzy za pomocą wideotelefonu tłumaczą rozmowę między klientem a pracownikiem urzędu. Wideotelefony zostały zainstalowane w dwóch budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa: przy ul. Okrzei 1 (pok. 1) oraz przy Plac Ofiar Getta 7 (pok. 6).

 • System Komunikacji Migowej SyKoMi.

Urządzenie zainstalowane zostało w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Okrzei 1 (pok. 6).

Urządzenie umożliwia komunikowania się osoby głuchoniemej z urzędnikiem za pomocą oprogramowania i kamery rozpoznającej ruch, co w konsekwencji całkowicie eliminuje konieczność korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. System jest przygotowany do obsługi spraw związanych w wymianą dowodu osobistego.

 • Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych - dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).
 • Kontakt osobisty z urzędem - osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta Rzeszowa, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
 • drogą elektroniczną: umrz@erzeszow.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • faxem: 17 875 41 59
 • osobiście: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1

Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOGN zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

Dostępność architektoniczna

 • Zestawienie budynków i lokali biurowych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa pod kątem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa/Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa 

Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

/podjazdy, windy, miejsca parkingowe/

Siedziba

Uwagi

1

Wydział Spraw Obywatelskich

Zainstalowany podest stały wewnętrzny na parter

Okrzei 1

 Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

2

Wydział Finansowy

Zainstalowany podest stały wewnętrzny na parter

Okrzei 1

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

3

Wydział Budżetowy

Zainstalowany podest stały wewnętrzny na parter Okrzei 1 Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.
4

Wydział Księgowo-Rachunkowy

Zainstalowany podest stały wewnętrzny na parter Okrzei 1 Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

5

Wydział Komunikacji

Zainstalowana platforma schodowa pozioma na parter

Pl. Ofiar Getta 7

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

6

Urząd Stanu Cywilnego

Zainstalowana platforma schodowa pozioma na parter

Pl. Ofiar Getta 7 Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.
7

Wydział Edukacji

Zainstalowana platforma schodowa pozioma na parter Pl. Ofiar Getta 7 Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.
8

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Zainstalowana platforma schodowa pozioma na parter Pl. Ofiar Getta 7 Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

9

Budynek Ratusza/ Prezydent Miasta Rzeszowa/Biuro Prasowe/Kancelaria

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Rynek 1

 

10

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Rynek 11

 

11

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Rynek 11

12

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych Rynek 11

13

Wydział Inwestycji

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Rynek 12

 

14

Wydział Geodezji

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Kopernika 15

 

15

Wydział Architektury

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Kopernika 15

16

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna

Kopernika 16

 

17

Wydział Zdrowia

Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna

Kopernika 16

18

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

Zainstalowana platforma schodowa pozioma na parter

Hanasiewicza 10

19

Wydział Gospodarki Komunalnej

Zainstalowana platforma schodowa pozioma na parter

Hanasiewicza 10

20

Wydział Finansowy

Zainstalowana platforma schodowa pozioma na parter

Hanasiewicza 10

21

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Króla Kazimierza 9

 

22

Wydział Edukacji – stypendia

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

Langiewicza 15

23

Biuro Kontroli

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

Langiewicza 15

24

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Rynek 7

 

25

Biuro Inspektorów Ochrony Danych

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Rynek 7

26

Rzecznik Praw Konsumenta

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Baldachówka 8/9

27

Biuro Obsługi Inwestora

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

3-go Maja 7

 

28

Biuro Rady Miasta

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Al. Pod Kasztanami 8

 

29

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

Zainstalowany podest stały zewnętrzny na schodach

Targowa 1

 

30

Wydział Centralnego Zamawiającego

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Joselewicza 4

 

31

Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Nowy Świat

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

Krakowska 20

Punkt zlokalizowany na parterze Galerii

32

Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Millenium Hall

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

Al. Kopisto 1

 dźwig osobowy

33

Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Plaza

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

Al. Rejtana 65

 dźwig osobowy

34

Punkt Obsługi Mieszkańców/Galeria Rzeszów

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

Al. Piłsudskiego 44

 dźwig osobowy

35

Punkt Informacyjny/hipermarket Bi1

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

Witosa 21

Punkt zlokalizowany na parterze Hipermarketu

36

Miejski Konserwator Zabytków

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Targowa 3

 

37

Biuro Audytu Wewnętrznego

Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Targowa 3

38

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Brak dostosowania

dla osób niepełnosprawnych

Plac Ofiar Getta 3

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

39

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Ograniczony dostęp dla osób niepełnosprawnych

ul. Ks. Jałowego 23A

40

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Ułatwiony dostęp

 dla osób niepełnosprawnych

ul. Nizinna 30/1

 

41

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów

Ułatwiony dostęp

 dla osób niepełnosprawnych

ul. ks. Jałowego 23A

 

 42

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie

Ułatwiony dostęp

 dla osób niepełnosprawnych

ul. Załęska 7a

 

43

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

Ułatwiony dostęp

 dla osób niepełnosprawnych

ul. Powstańców Śląskich 4

 

44

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Ułatwiony dostęp

 dla osób niepełnosprawnych

ul. mjr H. Sucharskiego 1

 

45

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie

Ułatwiony dostęp

 dla osób niepełnosprawnych

ul. Powstańców Styczniowych 37

 

46

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ułatwiony dostęp

 dla osób niepełnosprawnych

ul. Ofiar Katynia 1

 

47

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ułatwiony dostęp

 dla osób niepełnosprawnych

ul. Powstańców Styczniowych 37 (filia)

 

48

Izba Wytrzeźwień

 

---------------------

 

ul. Kochanowskiego 17,

---------------------

49

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Brak dostosowania

dla osób niepełnosprawnych

ul. Jagiellońska 26,

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

50

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Ułatwiony dostęp

dla osób niepełnosprawnych

ul. Targowa 1

Ułatwiony dostęp z uwagi iż  w budynku są dwie windy, a  jednostka znajduję się na kilku piętrach.

51

Miejski Zespół Żłobków

Ograniczony dostęp

dla osób niepełnosprawnych

ul. Jarosława Dąbrowskiego 73

Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku, ponadto są zamontowane podjazdy dla osób niepełnosprawnych i domofon przy żłobku w budynku. 

52

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza

Brak dostosowania

dla osób niepełnosprawnych

ul. Unii Lubelskiej 4

 

53

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

ul. Ks. Jałowego 23A

 

54

Straż Miejska w Rzeszowie

Ograniczony dostęp dla osób niepełnosprawnych

ul. Targowa 1

55

Zarząd Transportu Miejskiego

Ograniczony dostęp dla osób niepełnosprawnych

ul. Trembeckiego 3

Wejście do budynku tylko na poziom parteru (od tyłu budynku).

56

Zarząd Zieleni Miejskiej

Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych

Plac Ofiar Getta 6