Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Straży Miejskiej w Rzeszowie.

Data rozpoczęcia kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli Dokument pokontrolny
2020-09-08 Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii. Protokół kontroli z 2020-09-08 (plik docx)
2020-05-26 Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów. Wystąpienie pokontrolne z 2020-07-02 (plik docx)
2019-04-10 Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie
Postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie miasta. Wystąpienie pokontrolne z 2019-05-27 (plik docx)
2018-11-29 Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
Przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy i urlopów wypoczynkowych. Protokół kontroli z 2018-12-13 (plik docx)
2018-11-06 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS, udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro oraz spraw organizacyjno kadrowych. skan protokołu kontroli
skan wystąpienia pokontrolnego, odpowiedzi i sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych
2018-10-22 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie  Kontrola okresowa. Prawidłowość obliczania składek, zgłaszania do ubezpieczeń, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń, dokonywanie rozliczeń, opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń. skan protokołu kontroli