Data wydruku: 2021-01-24 20:08:39

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień 

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres  ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon 17 85 81 181, 17 86 24 018
e-mail clu@uzaleznienia.rzeszow.pl
www http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl
Godziny pracy

Przychodnia czynna: poniedziałek – czwartek, godz. od 7.00 do 20.00,  piątek od 7.00 do 16.00

Oddział Leczenia Uzależnień czynny całą dobę

2. Dyrektor
Imię i nazwisko Barbara Łukasik
Siedziba  ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon 17 85 81 181
e-mail clu@uzaleznienia.rzeszow.pl
Godziny pracy Poniedziałek od 7.00 - 14.35
Wtorek od 12.25 - 20.00
Środa od 12.25 - 20.00
Czwartek od 7.00 - 14.35
Piątek od 7.00 - 14.35
3. Kompetencje Dyrektora
Samodzielne zarządzanie placówką
4. Podstawa prawna

Uchwała Nr XVI/183/203 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 02.12.2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XXXIV/671/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19.06.2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)

5. Struktura organizacyjna
 1. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 2. Oddział Leczenia Uzależnień
 3. Poradnia Psychologiczna
 4. Dział Farmacji Szpitalnej
6. Zadania

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

- Diagnoza i psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin – kontrakt z NFZ

Oddział Leczenia Uzależnień:

- Całodobowa opieka psychologiczna i lekarska, 7 tygodniowa psychoterapia dla osób uzależnionych – kontrakt z NFZ  

Poradnia Psychologiczna

Dotacja z Gminy Miasto Rzeszów na realizację świadczeń w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, służb kuratorskich, pracowników służby zdrowia.
- diagnoza i interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy.
- diagnoza i psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików.
- współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , mieszczącej się w siedzibie  SP ZOZ CLU,  I piętro, pokój Nr 9 można złożyć wniosek o leczenie odwykowe:

-  osobiście w każdą środę w godzinach od 7.25 do 15.00 i czwartek od godz. 9.25 do 17.00,

- dostarczyć wypełniony wniosek pocztą lub kurierem do  Rejestracji codziennie w godzinach od 7.00 do 18.00 , piątek od godziny 7.00 do 16.00,

-  wypełniony wniosek , zakleić w kopercie i zostawić w Rejestracji codziennie w godzinach od 7.00 do 18.00 , piątek od godziny 7.00 do 16.00

(wniosek do pobrania tutaj docx , pdf).

 Druk wniosku dostępny również na stronie internetowej www.uzaleznienia.rzeszow.pl


Wniosek może złożyć każdy, którego dotyka problem osoby uzależnionej od alkoholu, a zachowanie tej osoby wypełnia przynajmniej jedną ze wskazanych przesłanek społecznych:
1) rozkład życia rodzinnego,
2) demoralizacja małoletnich,
3) uchylanie się od pracy – brak zabezpieczenia finansowego na potrzeby rodziny,
4) systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Sekretarzem Komisji jest Pani Malwina Setkowicz – tel. 17 85 06 097 lub 17 85 81 181 wew. 22. Godziny pracy: Środa od 7.25 do 15.00, Czwartek od 9.25 do 17.00

7. Tryb działania
STATUT
8. Wysokość opłat

CENNIK ŚWIADCZEŃ TERAPEUTYCZNYCH

dla pacjentów, którym nie przysługuje prawo do refundacji.

(obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)

 

Lp.

Rodzaj świadczenia

Cena

Czas trwania

1.

Porada diagnostyczna

85 zł

do 60 min

2.

Sesja psychoterapii indywidualnej

110 zł

do 60 min

3.

Sesja psychoterapii grupowej

28 zł/ osobę

120 min

4.

Sesja psychoterapii małżeńskiej

120 zł

do 60 min

5.

Sesja psychoterapii rodzinnej

130 zł

do 60 min

6

Psychoterapia w stacjonarnym Oddziale Leczenia Uzależnień

140 zł/osobodzień

do 8 tygodni

7.

Wydanie pisemnej opinii psychologicznej     w oparciu o metody psychometryczne

200-300 zł

-

 

CENNIK USŁUG EDUKACYJNYCH

dla osób, którym nie przysługuje prawo do refundacji.

 

Lp.

Rodzaj świadczenia

Cena

Czas trwania

1.

Zajęcia edukacyjno-warsztatowe

300zł

45 min

2.

Wykład

400-500 zł

Dostosowany do potrzeb odbiorców

3.

Zajęcia warsztatowe z profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich spoza miasta Rzeszowa

 

200 zł

 

45 min

4.

Udział w grupie superwizyjnej

50 zł

60 min

Informacja dla pacjentów

 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą :

 • jedna strona wyciągu albo odpisu                            9,90 zł
 • jedna strona kopii albo wydruku                              0,35 zł
 • na nośniku elektronicznym                                      1,98 zł

 

Od 4maja 2019 r.  udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na nośniku elektronicznym po raz pierwszy jest bezpłatne.

9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Centrum prowadzi:
- dzienny rejestr osób korzystających z pomocy Centrum
- rejestr pism przychodzących
- rejestr pism wychodzących
- rejestr wydawanych zaświadczeń
- ewidencję pacjentów
- karty choroby
- zeszyty z zapisem przebiegu grup terapeutycznych
- rejestr dokumentacji sądowej
- ewidencję wyposażenia Centrum
- archiwum powyższych dokumentów
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień                              w Rzeszowie z siedzibą:  35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17,  numer telefonu: (17)8581181, numer REGON 690706027, NIP 813-31-26-365

W sprawach ochrony danych i realizacji  swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem, e-mail: clu@uzaleznienia.rzeszow.pl, numer telefonu (17)8581181                  Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod_centrum@op.pl

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Realizacja praw określonych w RODO:

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. 

Podstawy prawne przetwarzania:

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.  W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach aniżeli opisane w pkt. 2, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta.

Informujemy, iż w granicach obowiązujących przepisów prawa :

 • Zgoda Pacjenta, o której mowa w pkt. 6 może zostać w każdym czasie oraz w każdej możliwej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie) wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o trybie wycofania zgody;
 • Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby;
 • Pacjent ma prawo do sprostowania danych dotyczących jego osoby, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Pacjent ma prawo do przenoszenia danych;
 • Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pacjent ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.

Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych

11. Informacje nieudostępnione

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności dane osobowe pacjentów - Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Dane opracowania
Opracował Anna Błażej, Barbara Łukasik 2020.01.20
Zatwierdził Barbara Łukasik 2020.01.20