Data wydruku: 2021-06-21 00:53:21

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Kontrole zewnętrzne

Lp.

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

Biuro Kontrolne

02-05.09.2013 r.

10-13.09.2013 r.

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań w 2013 r.

Protokół kontroli – Załącznik nr 2.

str. 1-5
str. 6-9

2.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

13.05.-30.06.2014 r.

1.Prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych art. 7 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wystąpienie  pokontrolne

3.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

9.02.2014

Kontrola Archiwum Zakładowego Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Protokół kontroli

4.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

16.05.2016 r.

Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych RIO w Rzeszowie

Informacja pokontrolna

5.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

19.12.2018 r.

Kontrola archiwum zakładowego

Wystąpienie  pokontrolne

6.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

15.11.-20.12.2019 r.     (z przerwą 05.12.2019 r.), 27-30.12.2019 r.,

23-24.01.2020 r.

Kontrola finansowa jednostki

Wystąpienie pokontrolne

7.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

05, 07, 12, 18.02.2020 r.

Wybrane zagadnienia prawa pracy, bhp oraz legalności zatrudnienia. Wypłacanie minimalnej stawki godzinowej

Protokół kontroli

8.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

24, 29.09.2020 r.

Wybrane zagadnienia bhp, w tym dotyczące zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie epidemii

Protokół kontroli