Data wydruku: 2021-11-28 12:43:09

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Informacje o Jednostce

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Data zatwierdzenia

2019-12-20

1. Siedziba
Adres ul. Mjr H. Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-145-29-65, REGON: 690681209
Telefon
Administracja : 17 748 12 70
  Dyrektor : 17 748 12 71
  Kierownik Działu Opiekuńczo Terapeutycznego: 17 748 12 72
  Księgowość: 17 748 12 73
  Magazynier: 17 748 12 74
  Kasa: 17 748 12 75
  Gabinet medyczny: 17 748 12 76
  Pracownicy socjalni: 17 748 12 77
  Główna Księgowa: 17 748 12 78
  Ośrodek Wsparcia: 17 748 12 79
  Instruktor terapii zajęciowej: 17 748 12 81
  Kadry: 17 748 12 82
  Psycholog 17 748 12 83
e-mail sekretariat@dpssucharskiego.resman.pl
www http://www.dps-rzeszow.pl
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Wiesław Wołoszyn
Siedziba 35-225 Rzeszów ul. Mjr H. Sucharskiego 1
Telefon 17 748 12 71
e-mail dyrektor@dpssucharskiego.resman.pl
3. Kompetencje Dyrektora

Pełnomocnictwo Prezydenta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2013 r.  (kliknij aby pobrać)

 

4. Podstawa prawna
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.), udzielam panu Wiesławowi Wołoszynowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 - pełnomocnictwa do działania, o następującej treści:
   1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Domu Pomocy Społecznej dla zwanego Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dalej „Domem Pomocy", w tym zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony - umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca - przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
    2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie - w charakterze zainteresowanego oraz inwestora-organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych Domu Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy.
    3. Zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością Domu Pomocy, w tym z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa.
    4. Prawo udzielania dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego pełnomocnictwa.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc
5. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna PDF pobierz
Regulamin organizacyjny PDF pobierz
Statut PDF pobierz

Dom jest jednostką budżetową Gminy - Miasta Rzeszów, miasta na prawach powiatu, bezpośrednio podporządkowaną Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

Integralną częścią Domu jest filia DPS przy ul.Łabędziej 9 i Ośrodek Wsparcia działający przy ul.mjr H.Sucharskiego 1

6. Zadania
Świadczenie usług socjalno bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Tryb działania

DPS działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r.), statut uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. i 31 procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujące kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:

- postępowania w przypadku przyjęcia na mieszkańca domu
- postępowania w przypadku śmierci mieszkańca domu
- postępowania w przypadku zaginięcia mieszkańca
- dotycząca nieobecności mieszkańca
- dotycząca zasad wybierania przez mieszkańców pracownika pierwszego kontaktu
- dotycząca żywienia mieszkańców
- postępowania przy zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia
- postępowania w przypadku rezygnacji z miejsca w DPS
- dotycząca rozwiązywania konfliktów między mieszkańcami
- zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
- postępowania personelu DPS na okoliczność wypadku mieszkańca
- postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym
- dotyczące odwiedzin mieszkańców przez rodziną i znajomych
- dotycząca palenia tytoniu i spożywania alkoholu
- dotyczące samorządu mieszkańców
- podawania leków
- obiegu informacji i komunikowania się z mieszkańcami i pracownikami DPS
- dotycząca skarg mieszkańców
- dotycząca utrzymania czystości
- dotycząca udzielania pomocy psychologicznej mieszkańcom
- dotycząca higieny osobistej mieszkańców
- dotycząca pracowników pierwszego kontaktu
- wchodzenia do pokojów mieszkalnych i zabezpieczenia ich podczas nieobecności mieszkańców
- dotycząca prowadzenia szkoleń w DPS
- postępowania na wypadek włamania
- dotycząca BHP i Ppoż.
- praktyk uczniowskich i studenckich
- zatrudniania pracowników
- zabezpieczenia terenu Domu w godzinach nocnych
- postępowania w wypadku awarii instalacji gazowej i elektrycznej
- postępowania na wypadek pożaru w DPS

- obsługa interesantów w trakcie stanu zagrożenia epidemiologocznego - Zarzadzenie

8. Wysokość opłat

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U nr 64 poz.593 z 2004r.):art.60.

1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca :
1)    w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym-ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym , nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2)    w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym- ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3)    w regionalnym domu pomocy społecznej- ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Art.61.1.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1)    mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3)    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w punktach 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1)    mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70%tego dochodu;
2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą w trybie art.103 ust.2:
a)    w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
b)    w przypadku osoby w rodzinie , jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3)    gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a wnoszonymi opłatami przez osoby , o których mowa w pkt 1 i 2.
3.W przypadku niewywiązywania się osób , o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 , z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
4.Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno - rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej , stanowiący podstawę naliczania opłaty , zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach. ...”


Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 01.04.2021 wynosi - 4.012,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 19 MARCA 2021 POZ 1065
ZARZADZENIE NR VIII/1244/2021 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA Z DNIA 17.03.2021.

9. Rejestry, archiwa, ewidencje

1. Składnica akt
Miejsce prowadzenia składnicy:
DPS, ul. Sucharskiego 1
Sposób i zasady udostępniania:
Ze względu na  to , że  składnica akt zawiera dane osobowe pracowników i mieszkańców oraz
dokumentację księgową  informacje w niej zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione


2. Rejestr dotyczący spraw mieszkańców
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr 124
Sposób i zasady udostępniania:
Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

3. Rejestr dotyczący pracowników
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr 23
Sposób i zasady udostępniania:
Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

4. Rejestr spraw bieżących
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1pok. Nr.119
Sposób i zasady udostępniania:
Rejest  zawiera informacje o załatwianych w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie sprawach.

5.Rejestr skarg i wniosków
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr  21
Sposób i zasady udostępniania:
Rejestr  zawiera  informacje o załatwianych w DPS skargach i wnioskach.

W przypadku informacji stanowiących informację publiczną DPS udostępnia dane z prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zarządzeniem nr VII/1722/2018 z dnia 23.05.2018r. Prezydenta Miasta Rzeszowa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan. Maciej Golarz.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - MACIEJ GOLARZ

iod2@erzeszow.pl

Klauzule informacyjne dot. RODO

RODO - Informacja dla mieszkańców

RODO - Informacja dla pracowników

RODO - Informacja dla kontrahentów

11. Informacje nieudostępnione
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
1.Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).
2.Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
3.Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).
4.W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.
Dane opracowania
Opracował Agnieszka Mulak 2019.12.20
Zatwierdził Wiesław Wołoszyn 2019.12.20