Data wydruku: 2021-06-21 00:01:10

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Uznaniowe ulgi w podatkach i opłatach na wniosek osób fizycznych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021 r.

Uznaniowe ulgi w podatkach i opłatach na wniosek osób fizycznych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Podpisany przez Stronę lub pełnomocnika wniosek o przyznanie ulgi, zawierający co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego.
W przypadku działania przez pełnomocnika szczególnego - pełnomocnictwo szczególne upoważniające do działania w sprawie.
Dokumenty potwierdzające występowanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, tj. dokumenty obrazujące sytuację finansową podatnika i wszystkich osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, świadczące o niemożności zapłaty oraz potwierdzające podnoszone przez podatnika argumenty.

W przypadku przedsiębiorców dodatkowo:

Wskazanie, o jaki rodzaj pomocy, określonej w art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, podatnik się ubiega.
Informację o: przedmiocie działalności, stanie zatrudnienia.
W przypadku wskazania przeznaczenia pomocy wymienionego w art. 67b § 1 pkt 2 lub pkt 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa informacje/zaświadczenia/oświadczenia/ dokumenty, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy oraz w art. 23 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystapieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112).

Przykładowy wniosek do pobrania

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospdoarczą, postepowanie prowadzone jest również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną, z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, z wykorzystaniem "ePUAP"
3. Opłaty
Nie pobiera się
4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1, 35-959 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji lub postanowienia.
Termin załatwienia sprawy: w terminie 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy.

UWAGA:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi.

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Uznaniowe ulgi podatkowe, w tym stanowiące pomoc publiczną, stosowane są w:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnym,
- podatku leśnym,
- podatkach pobieranych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłacie skarbowej.

Katalog uznaniowych ulg podatkowych, które może stosować organ podatkowy, na wniosek, podatnika zawiera ww. art. 67 a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa. Art. ten stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę
lub opłatę prolongacyjną.

Zgodnie natomiast z art. 67a § 2 tej ustawy umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Definicję zaległości podatkowej, zawiera art. 51 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stanowiący, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.
Żądanie umorzenia podatnik może zgłosić wtedy, gdy zaległość podatkowa istnieje.

W dacie złożenia wniosku o umorzenie zaległości zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie (art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej) i zarazem w dacie tej nie może jeszcze dojść do wygaśnięcia zobowiązania wskutek zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 Ordynacji, np. poprzez zapłatę.

Z kolei art. 67b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, stanowi, że organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonychw bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy ramach zasady de minimis,
3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
I) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

§ 2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.
§ 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. b-l mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielane w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art.107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) - dawny art. 87(1) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami członkowskimi.
Zatem wsparcie udzielone przedsiębiorcy jest uznawane za pomoc publiczną w rozumieniu ww. przepisów, o ile spełnione zostały łącznie wszystkie wymienione wyżej przesłanki:
1) udzielane jest ze przez Państwo lub ze środków państwowych,
2) powoduje uzyskanie przez przedsiębiorcę przysporzenia na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
3) ma charakter sektorowy ( uprzywilejowanie określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),
4) grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.


Pojęcie przedsiębiorcy w Unii Europejskiej rozumiane jest szeroko i obejmuję wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (oferowanie towarów lub usług), niezależnie od formy prawnej, źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy danego kraju przyznają danemu podmiotowi taki status.
Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą traktuje się podmiot, który nie utracił statusu przedsiębiorcy na trwałe, tj. nie został zlikwidowany.

Z kolei obecnie obowiązujący art. 15zzzh ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi:
1. Wsparcie:
1) o którym mowa w art. 15ka, art. 15kb, art. 15m, art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zs, art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 31zo oraz art. 31zy,
2) udzielone na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19- w przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu
- zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
2. Wsparcie i ulgi, o których mowa w art. 15ja, art. 15jb, art. 15jd oraz art. 15zzze-15zzzg, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021 r.
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021 r.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021 r..