Data wydruku: 2021-01-20 05:34:45

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Oddział Księgowości

Wydawanie zaświadczeń o spłacie należności, o stanie zadłużenia

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Wydawanie zaświadczeń o spłacie należności, o stanie zadłużenia
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Podanie o wydanie zaświadczenia z podaniem nr Księgi wieczystej nieruchomości- celem wykreślenia hipoteki,

Podanie o wydanie zaświadczenia - pozostałe
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                        -   bgm@bgm.erzeszow.pl

3. Opłaty

Opłat skarbowa 17 zł – dotyczy tyko zaświadczeń związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć  z podaniem o wydanie zaświadczenia.

Opłatę  skarbową  można  dokonać:

1.Przelewem na konto  :                                                 
RACHUNEK BANKOWY - OPŁATA SKARBOWA:
PKO BP S.A. O/RZESZÓW
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
                                                                                                

2.  W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, ul. Kopernika 15,  Plac Ofiar Getta 7
4. Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa , Pl. Ofiar Getta 3,

Sekretariat, II piętro, pok. 22
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
Art. 217 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Dorota Surdel 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Dorota Surdel