Data wydruku: 2021-01-20 05:44:45

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Oddział Gospodarki Gruntami

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów jej użytkownikowi wieczystemu

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów jej użytkownikowi wieczystemu
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o sprzedaż nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu określa się: dane osobowe użytkownika lub współużytkowników wieczystych, oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny.

Formularze dostępne: Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów jej użytkownikowi wieczystemu.doc zał. 10

Załączniki: Kopia aktualnej mapy ewidencji gruntów do celów hipotecznych, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów z klauzulą o przeznaczeniu do wpisu do księgi wieczystej,
w przypadku osoby prawnej aktualny odpis z KRS, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stosowne zaświadczenie.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                          -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty

Wnioskodawca ponosi następujące koszty:

-      Operatu szacunkowego,

-     W razie konieczności dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przeznaczonej do wpisu prawa do księgi  wieczystej,

-     Aktu notarialnego,

-     Cenę sprzedaży nieruchomości,

-    Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie
w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 22/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy  730 – 1700.
Tel. 17 8754707, 17 8754709  fax 17 8754700.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Protokół do oświadczenia o ustanowienie służebności przesyłu wydawany jest wnioskodawcy w siedzibie Biura.

Termin załatwienia sprawy do 8 miesięcy od daty złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
 W przypadku odmowy pismo Biura kończy sprawę.
7. Podstawa prawna
Art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, 2, art. 37 ust. 2 pkt. 5, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1, art. 69, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U.2013.594 z późn. zm./, Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 lutego 2000 r. nr XXX/13/2000 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2006 r. nr LVII/111/2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystym użytkownikom oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym.
8. Uwagi

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów jej użytkownikowi wieczystemu, następuje w drodze bezprzetargowej na podstawie Uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 lutego 2000 r. nr XXX/13/2000. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe stosownie do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2006 r. nr LVII/111/2006 udziela się 99% bonifikaty.  Protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowi podstawę do zawarcia umowy. W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Dane karty usług
Opracował Seweryn Kornak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski
2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Seweryn Kornak
  • Zał. 10 (33,00 kB)

    załączył: Witold Żak, Redaktor dnia 2020-10-14 22:35 Liczba pobrań: 13