Data wydruku: 2021-10-18 10:40:43

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Wydawanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-30

Wydawanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek właściciela gruntu.
2. Wymagane dokumenty, tj.:
a) imię, nazwisko, adres osoby obowiązanej do rekultywacji gruntów,
b) kierunek i termin wykonania rekultywacji,
c) projekt rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
d) planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej zakończenia,
e) tytuł prawny do terenu,
f) wypis pełny z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem,
g) mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, poprzez Platformę ePUAP.
3. Opłaty
10 zł – opłata za wydanie decyzji.

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:
Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub ePUAP.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
6. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
- art. 20, art. 22 i 22a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),
- część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735).
8. Uwagi
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Wpłaty dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Dane karty usług
Opracował Justyna Połeć 2019-12-05
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska
2019-12-30