Data wydruku: 2020-11-29 05:33:28

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Inne źródła 2014-2020

Rozszerzenie działalności Rzeszowskiego Domu Kultury poprzez utworzenie filii przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Rozszerzenie działalności Rzeszowskiego Domu Kultury poprzez utworzenie filii przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie
Nr 04195/20/FPK/NCK z dnia 15.05.2020

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, (www.rzeszow.pl
Beneficjent końcowy: Rzeszowski Dom Kultury

Koszt całkowity: 1 476 446 zł*
Wysokość dofinansowania: 369 000 zł*
Wkład własny: 1 107 446 zł*

Realizacja: 2020r.

*zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2020 r. umową nr 04195/20/FPK/NCK

Opis projektu:

Celem głównym zadania jest zapewnienie optymalnych warunków infrastrukturalnych do prowadzenia szerokiej działalności kulturalnej Rzeszowskiego Domu Kultury poprzez utworzenie nowej filii przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.

Cele szczegółowe zadania:

  • umożliwienie korzystania z oferty kulturalnej mieszkańcom osiedla Dąbrowskiego, os. Piastów i os. Grota Roweckiego
  • wyrównanie szans w dostępie do kultury mieszkańcom trzech rzeszowskich osiedli nie mających dotychczas filii domu kultury na terenie swojego zamieszkania
  • poprawa funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej RDK
  • podniesienie jakości prowadzonych zajęć z edukacji kulturalnej na terenie miasta Rzeszowa
  • proponowanie nowych usług dostosowanych do specyfiki osiedli i zmieniających się potrzeb mieszkańców
  • wspieranie działań służących dostosowaniu do standardów europejskich istniejącej infrastruktury kultury
  • dostosowanie infrastruktury kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres rzeczowy:

Zadanie polega na przebudowie budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 na potrzeby utworzenia filii Rzeszowskiego Domu Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.– kan., c.o., elektrycznymi, wentylacji mechanicznej; wraz z zagospodarowaniem terenu: wymiana fragmentów ogrodzenia, wykonanie nowych chodników, wymianie krat i odwodnienia liniowego.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie nowa filia Rzeszowskiego Domu Kultury zlokalizowana przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie.  Utworzona placówka swoją ofertę edukacyjno – kulturalną kierować  będzie w szczególności do mieszkańców osiedli nieposiadających dotychczas  domu kultury na swoich osiedlach, to jest osiedle Dąbrowskiego, osiedle Grota Roweckiego i osiedle Piastów.