Data wydruku: 2021-10-18 12:12:14

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Wpisanie do rejestru wyborców

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-11-20

 Wpisanie do rejestru wyborców
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek strony o wpisanie jej do rejestru wyborców na terenie miasta Rzeszowa, Pisemna Deklaracja Zawierajaca Informację Niezbędne Do Wpisania Do Rejestru Wyborców, Oświadczenie
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak
3. Opłaty
Nie pobiera się opłaty skarbowej.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok. 14- 15, tel. 17 788 99 00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W terminie 5 dni. Sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w  Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Podstawa prawna
art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1319).
8. Uwagi

Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Rzeszowie wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Urzędu Miasta Rzeszowa.
Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Rzeszowa bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.
Wyborcy stale zamieszkali w Rzeszowie pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowanie na pobyt stały w Rzeszowie, wyborcy nigdzie nie zamieszkali a przebywający na terenie Rzeszowa mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:

iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 44 99

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych z rejestru wyborców - na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 7

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Agnieszka czarnota 20.11.2019
Sprawdził Adam Litwa
20.11.2019
Zatwierdził Adam Litwa
20.11.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czarnota
20.11.2019