Data wydruku: 2021-06-20 23:18:36

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Informacje o Jednostce

logo Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Panoramiczny widok sal wystawowych z widoczną ekspozycją fotografii.
1. Siedziba
Adres ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon  17 748 1105
e-mail fotogaleria@gf.erzeszow.pl
www http://www.fotogaleria.erzeszow.pl
Godziny pracy  poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Ryszard Winiarski
Siedziba ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon  17 748 1104 
e-mail rwiniarski@gf.erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kompetencje dyrektora określa statut Galerii

4. Podstawa prawna
Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/7/92 z dnia 21 stycznia 1992 r., Nr LVIII/184/2001 z dnia 6 listopada 2001 r.
5. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny

Numery telefonów:
Sekretariat - 17 748 1105
Gł. księgowy, kadry - 17 748 1102
Fotograf - 17 748 1103
Plastyk - 17 748 1106

6. Zadania

Podstawowe zadania określa statut Galerii.

7. Tryb działania
Wystawy autorskie
1. Do 30 listopada każdego roku Galeria przyjmuje propozycje wystaw do ekspozycji na rok następny.
2. Autorzy winni są przedkładać propozycje fotografii w formacie wystawowym.
3. Dyrektor Galerii w porozumieniu z Radą Programową (organ doradczy) dokonuje oceny i akceptacji wystaw do ekspozycji.
4. Terminy ekspozycji ustala Dyrektor.
5. Autor wystawy dostarcza materiały informacyjne oraz wystawę w uzgodnionym terminie do lokalu Galerii.
5. Galeria zabezpiecza: lokal, aranżuje i wykonuje montaż oraz demontaż wystawy, zapewnia projekt, druk i dystrybucję zaproszeń na wernisaż, afisz oraz reklamę w mas mediach.
6. Koszty projektu i druku katalogu do wystawy indywidualnej pokrywa autor.
Galeria „Debiuty”
1. Każdy fotoamator, niezależnie od wieku może złożyć propozycję prezentacji do Galerii „Debiuty”.
2. Do Galerii „Debiuty” autorzy przedkładają fotografie w formacie roboczym ok. 10 x 15 cm do zaakceptowania. Ostateczny format do ekspozycji zostaje uzgodniony po akceptacji materiału fotograficznego.
3. Termin wystawy w „Debiutach” ustala Dyrektor.
4. Propozycje do Galerii „Debiuty” są przyjmowane przez cały rok.
Inne działania
1. Konsultacje fotograficzne dla młodzieży akademickiej (opracowania w oparciu o materiały archiwalne Galerii). Materiały są udostępniane wg szczegółowych uzgodnień nieodpłatnie.
2. Autor opracowań przekazuje 1 egzemplarz pracy do zbiorów bibliotecznych Galerii.
3. Prezentacje fotograficzne na nośnikach CD są udostępniane zorganizowanym grupom osób nieodpłatnie. Wybór tematu oraz termin pokazu są ustalane indywidualnie.
4. Konkursy fotograficzne (według ogłoszonego regulaminu konkursu).
5. Zbiory biblioteczne udostępniane są dla wszystkich zainteresowanych tematyką fotograficzną (wyłącznie na zasadzie czytelni w lokalu Galerii).
6. Od 2004 roku organizujemy wystawy i prezentacje w plenerze. Są to giga fotografie (ok. 2x3 m) zawieszane na wybranych elewacjach budynków w Rzeszowie oraz wystawy plenerowe na stelażu wolnostojącym na ul. Grunwaldzkiej.
8. Wysokość opłat
Zwiedzanie wystaw jest bezpłatne.
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Jednostka prowadzi:
- rejestry i ewidencje finansowo-księgowe,
- archiwum zakładowe,
- katalogi wystaw,
- powstaje archiwum fotograficzne obejmujące: fotografie i negatywy - sposób i zasady udostępniania danych w nim zawartych będą opublikowane po ukończeniu jego budowy.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Bodziony, e-mail: iod3@erzeszow.pl
11. Informacje nieudostępnione
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). 
Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. 
Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres: Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów.
Dane opracowania
Zamieścił Bogdan Szczupaj 2020-01-02
Zatwierdził Ryszard Winiarski – Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa 2020-01-02