Data wydruku: 2021-10-19 19:18:33

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Informacje - Koordynator do spraw dostępności

Urząd Miasta Rzeszowa

Koordynator do spraw dostępności 

Data zatwierdzenia

2020-01-20

1. Siedziba
Adres ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 
Telefon 17 875-41-40
e-mail umrz@erzeszow.pl, pon@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy  poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
2. Pełnomocnik
Imię i nazwisko Henryk Wolicki
Siedziba ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 
Telefon 17 875-41-40
e-mail umrz@erzeszow.pl pon@erzeszow.pl
6. Zadania

1)   koordynowanie działań w zakresie oświaty, opieki społecznej oraz spraw osób niepełnosprawnych;

2)   inicowanie programów na rzecz oświaty i pomocy społecznej oraz spraw osób niepełnosprawnych;

3)   współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie oświaty, opieki społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym;

4)   współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w zakresie oświaty, opieki społecznej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych pełni również funkcję Koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Rzeszowa
i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa,
3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

7. Tryb działania

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 49/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Miasto Rzeszów

Dane opracowania
Opracował Henryk Wolicki 2020.01.20
Zatwierdził Henryk Wolicki 2020.01.20