Data wydruku: 2022-01-26 18:46:12

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Informacje o Jednostce

cała doba

Izba Wytrzeźwień

Data zatwierdzenia

2021-09-08

1. Siedziba
Adres ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon 17 85 27 686
e-mail sekretariat@izbawytrzezwien.erzeszow.pl
www https://bip.erzeszow.pl/pl/119-izba-wytrzezwien.html
Godziny pracy

cała doba (administracja od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15)

(informacja w sprawie przyjmowania stron: https://bip.erzeszow.pl/119-izba-wytrzezwien/3518-aktualnosci.html)

2. Dyrektor
Imię i nazwisko Robert Smucz
Siedziba ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon 17 85 27 686
e-mail sekretariat@izbawytrzezwien.erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
1. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów
w zakresie realizacji statutowych zadań Izby Wytrzeźwień
w Rzeszowie, zwanej dalej ,,Izbą";
2. Zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Gminy Miasto
Rzeszów w granicach środków przewidzianych w planie finansowym
Izby, związanych z jej statutową działalnością;
3. Reprezentowanie Gminy Miasto Rzeszów przed sądami oraz
organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach
sadowych i administracyjnych związanych z działalnością Izby:
4. Udzielanie dalszych pełnomocnictw do prowadzenia spraw w postępowaniach,
o których mowa w pkt. 3.
4. Podstawa prawna

Izba Wytrzeźwień Izba działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1119),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014 poz. 1850 z późn. zm.)

- uchwały Nr LXXXI/1425/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie" oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. "Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie",
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
- Statutu Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

5. Struktura organizacyjna
Szczegóły organizacyjne określone są Zarządzeniem Nr VI/736/2012 z dn. 21 września 2012 r. zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
6. Zadania
Izba stanowi miejsce czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia własnego.
Do zadań Izby należy w szczególności:
· izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
· udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnieniu ciągłej opieki,
· udzielanie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w Izbie,
· motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego.
W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 Izba współdziała z Policją, placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, kościelnymi oraz innymi instytucjami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Tryb działania
-Rozdział IV Statutu IW w Rzeszowie
8. Wysokość opłat
Wysokość opłaty za pobyt w Izbie reguluje Uchwała NR XLVII/1007/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2021 r. Rachunek bankowy do opłat Nr 24 1020 4391 0000 6402 0145 0154.
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Ewidencja osób zatrzymanych w Izbie prowadzona jest w formie: - Księgi ewidencyjnej w formie książkowej i elektronicznej, - Karty ewidencyjnej. Prowadzona jest także ewidencja osób doprowadzonych do Izby lecz nie przyjętych. Izba archiwizuje dokumentację w składnicy akt.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/IZBAWYT/Klauzula%20informacyjna.pdf
11. Informacje nieudostępnione
Dane osobowe pacjentów – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 8 grudnia 2014 roku Izba wytrzeźwień, prowadzi ewidencje osób doprowadzonych do izby lub placówki w formie księgi ewidencyjnej i karty ewidencyjnej oraz Karty Medycznej. Przepisy określają zakres danych które te ewidencje zawierają. Dane te stanowią dane identyfikujące osobę doprowadzoną, informacje o jej stanie zdrowia, dane dotyczące przebiegu pobytu w Izbie i depozytu. Dane te nie podlegają udostępnieniu, jako dane szczególnie chronione na prywatność osoby fizycznej.
Dane opracowania
Opracował Robert Smucz 2021.08.02
Zatwierdził Robert Smucz 2021.08.02