Data wydruku: 2020-10-22 08:09:50

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 4 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 4 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 

  • zmiany nr 47/4/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa w rejonie ul. Dukielskiej i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie;
  • zmiany Nr 48/5/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa (w rejonie ul. Zawiszy Czarnego);
  • zmiany nr 51/3/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa na osiedlu Nowe Miasto – część XIVA;
  • zmiany nr 52/4/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka.

 
Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 4 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. J. Jałowego 23a, II piętro, pokój nr 222, w godzinach pracy Biura, tj. od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.erzeszow.pl.

W miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w zmiany Studium do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. J. Jałowego 23a w sali konferencyjnej, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. J. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 27 lutego 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

Z up.  PREZYDENTA  MIASTA RZESZOWA

                      Marek Ustrobiński

        ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszow

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4. Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

MATERIAŁY DO POBRANIA dostępne w dniach od 17 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r.