Data wydruku: 2021-10-18 10:04:04

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

PROCEDURA STUDIUM

Schemat procedury sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)

Procedura SUiKZP

Etap I - przystąpienie do SUiKZP.

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia SUiKZP.

2. Ogłoszenie publiczne o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP.

3. Składanie wniosków do SUiKZP (21 dni od ogłoszenia).

4. Zawiadomienie właściwych instytucji i organów o przystąpieniu do prac nad SUiKZP.

Etap II - projekt

5. Prace projektowe (Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa).

6. Opiniowanie / uzgadnianie projektu SUiKZP.

Etap III - wyłożenie do publicznego wglądu

7. Ogłoszenie o wyłożeniu publicznym projektu SUiKZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

8. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie SUiKZP.

9. Składanie uwag do projektu SUiKZP (21-dniowy okres wyłożenia + 21 dni).

10. Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta Rzeszowa.

Etap IV - uchwalenie

11. Przedstawienie Radzie Miasta Rzeszowa projektu SUiKZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzglądnionych uwag.

12. Uchwalenie SUiKZP przez Radę Miasta Rzeszowa.

13. Wejście w życie SUiKZP (SUiKZP staje się podstawą do opracowania MPZP).** schemat procedury nie uwzględnia ponowienia procedury ze względu na wnoszone poprawki i uwzględnione uwagi

*** schemat procedury sporzadzono na podstawie art. 11 ustawy o planowaniu przestrzennym