Data wydruku: 2020-06-04 20:00:49

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wołyńskiej w Rzeszowie

11.02.2020 r.

ogłoszenie

SIWZ

Formularz OFERTA

UMOWA

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

dok.proj.

________________________________________________________________________________

Rzeszów, 19 lutego 2020 r.

wyjaśnienia SIWZ

_________________________________________________________________________________

Rzeszów, 21 lutego 2020 r.

wyjaśnienie SIWZ

_________________________________

Rzeszów, 25.02.2020 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana siwz (word)

zmiana SIWZ

_________________________________

Rzeszów, 02.03.2020 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

zamiana swiz II (word)

zmiana SIWZ II

wyjaśnienia i zmiana siwz III (word)

wyjaśnienia i zmiana SIWZ III

przedmiar robót ze zmianami

Rys. 1 - Sytuacja KD - zamienny

Rys. 2 - Profil KD - zamienny

_________________________________

Rzeszów, 09.03.2020 r.

Informacja z otwarcia

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


20.04.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (word)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty