Data wydruku:2022-05-21 17:47:17

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail:umrz@erzeszow.pl www:bip.erzeszow.pl

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Bieżąca konserwacja i utrzymanie potoków i rowów odwadniających będących w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza postępowanie pn. Bieżąca konserwacja i utrzymanie potoków i rowów odwadniających będących w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa

 23.12.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

załącznik nr 1 określający zakres prac przy konserwacji rowów i potoków,

zał. nr 1

załącznik nr 2 harmonogram finansowy,

zał. nr 2

załącznik nr 3 harmonogram rzeczowy,

zał. nr 3

załącznik nr 4 uzupełnienie do zestawienia rowów i potoków,

zał. nr 4

załącznik nr 5 kosztorys ofertowy cen jednostkowych

zał. nr 5

Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Pzp (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:  527 301,00 zł brutto


29.12.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

wyjaśnienie i zmiana treści SWZ


05.01.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

02.02.2022r.

informacja z otwarcia Ofert Dodatkowych


14.02.2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty