Data wydruku: 2021-10-24 05:34:36

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rzeszów

10.09.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówieniu (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz OFERTA wraz z formularzem cenowym za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 1 do umowy (projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego) – Wykaz instalacji

Załącznik nr 2 do umowy (projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego) – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do umowy (projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego) – Zestawienie ilości i rodzaju poszczególnych frakcji odpadów do zamówienia na zasadach opcji

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 do SWZ – elektroniczna wersja JEDZ (plik XML)

Załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i pojemności pojemników na odpady komunalne, informację o ilości posesji do których jest utrudniony dojazd oraz informacja o nieruchomościach, na których zwiększona jest częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Załącznik nr 2 do OPZ – Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością Gminy Miasto Rzeszów oraz ich lokalizacja

Bezpośredni link do postępowania na miniPortalu

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia podstawowego Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 59 500 000,00 zł brutto


30.09.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ (pdf)

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ (docx)

Zmieniony Załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)


5.10.2021 r.

Zmiany treści SWZ (pdf)

Zmiany treści SWZ (docx)


8.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert