Data wydruku: 2021-10-19 20:08:58

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych cz-9

09.09.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA zawierający formularz cenowy

Projektowane postanowienia umowy zawierające opis przedmiotu zamówienia

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

bezpośredni link do miniportalu : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/59a85fb2-9963-4d4b-a1c7-ea7097c0ce46

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 20 112,65 zł brutto


17.09.2021 r

Informacja z otwarcia OFERT


29.09.2021r.

Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej OFERTY (pdf)

Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej OFERTY