Data wydruku: 2021-05-12 11:00:06

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-asfaltowych 2021/2022 – roboty utrzymaniowe

Rzeszów dnia 31 marca 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 1 - do umowy

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

OPZ

Link do postępowania na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/571a17cb-fd72-4774-b751-b7ca0f448fe9

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2.315 000,00 zł brutto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Rzeszów, 14 kwietnia 2021 r.

zmiana ogłoszenia

wyjaśnienia i zmiana SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

Wyjaśnienie i zmiana  SWZ (word)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rzeszów, 21 kwietnia 2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rzeszów, 05 maja 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Word)