Data wydruku: 2021-01-27 05:28:09

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: www: bip.erzeszow.pl

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa żywności mięsa, wędlin i konserw mięsnych do Domu Pomocy Społecznej ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie w 2021 r.


27.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia


09.11.2020 r

Informacja z otwarcia ofert


Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej


UWAGA:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn, zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej) należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


20.11.2020 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej OFERTY (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej OFERTY (docx)