W związku z podjęciem w dniu 22 stycznia 2020 r. przez Radę Miasta Rzeszowa uchwały XXV/529/2020 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności informujemy, że od 1 marca 2020 r. ulega zmianie metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata będzie ustalana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (dotychczas była metoda od gospodarstwa domowego). Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowej metody wynoszą:
- dla zabudowy jednorodzinnej w wysokości 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
- dla zabudowy wielolokalowej w wysokości 27 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
     Informujemy, że od 1 marca 2020 r. odpady komunalne będą mogły być zbierane na nieruchomości tylko w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny Prezydent Miasta Rzeszowa określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące , w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wysokości dwukrotności stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać – bez wezwania, za każdy miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy na otrzymany indywidualny numer konta bankowego.
    W związku ze zmianą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachodzi konieczność złożenia nowej deklaracji w terminie do 22 czerwca 2020 r. Deklaracja winna być złożona na nowych drukach, które będą obowiązywały od 1 marca 2020 r. na podstawie uchwały nr XXV/531/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Nowe druki deklaracji będą dostępne od 1 marca 2020 r. na stronie internetowej bip.erzeszow.pl w zakładce „Wywóz śmieci, woda, ścieki” oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Hansiewicza 10, a także:
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65,
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w „Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44,
- w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

    Ponadto właściciel nieruchomości (w przypadku, kiedy nie ma współwłasności) może również złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap. Deklaracja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na platformie.(Uwaga! Po zalogowaniu do platformy przed wybraniem załatw sprawę należy wybrać GMINA MIASTO RZESZÓW).

    Na podstawie uchwały nr XXV/530/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,40 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.
Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest zadeklarowanie przez właściciela nieruchomości przydomowego kompostownika i uwzględnienie w deklaracji przysługującego zwolnienia.
Zwolnienie z części opłaty przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Zgodnie z uchwałą nr XXV/534/2020 z 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, uległy zmianie ceny niektórych usług dodatkowych. Nowe stawki za usługi dodatkowe, które będą obowiązywały od 1 marca 2020 r. dostępne będą na stronie internetowej bip.erzeszow.pl w zakładce „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.