Konsultacje społeczne publikowane do dnia 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo wszystkie przeprowadzone Konsultacje Społeczne publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem s.bip.erzeszow.pl

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z aktualizacją „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2081)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

podaje do publicznej wiadomości informację

o możliwości zapoznania się z aktualizacją „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”,

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2013r. o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa ptz), miasta spełniające określone kryteria demograficzne, zostały zobowiązane do przyjęcia w drodze uchwały planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w skrócie – planu transportowego), obejmującego sieć komunikacyjną, której są organizatorem. Rada Miasta Rzeszowa zobligowana została więc do uchwalenia planu transportowego (i konsekwentnie jego aktualizacji) dotyczącego komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Plan Transportowy winien być zaktualizowany celem spełnienia wymogów zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a -2c w/wym. Ustawy ptz, w brzmieniu nadanym (art. 80) ustawą z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. DzU.2019, poz. 1124).

Opracowany został dokument pn. „Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”, który w dniach od 23 grudnia 2019r. do 14 stycznia 2020r. powinien zostać poddany konsultacjom społecznym.

Wykonanie uprzednio Analizy kosztów i korzyści zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności było niezbędne do opracowania i przyjęcia zmian w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planie transportowym), o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 ……………………………………..

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

 

Na opinie czekamy do 14 stycznia 2020r.

Wszystkie zgłoszone opinie i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zasadne wnioski zostaną umieszczone w uaktualnionym „Planie Transportowym pt. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się poniżej (w załączeniu).

W dniach konsultacji społecznych projekt aktualizacji planu zostanie opublikowany na stronach BIP UM Rzeszowa oraz portalu komunikacyjnym miasta: http://plan.rtm.erzeszow.pl, wyłożony do wglądu siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul.Trembeckiego 3, w Punkcie Obsługi Podróżnego na Dworcu Lokalnym przy ul. Towarnickiego oraz w Punkcie Obsługi Podróżnych w Galerii Plaza przy ul. Rejtana w Rzeszowie. Z dokumentem zaznajomić się będzie można od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 (ZTM w Rzeszowie oraz Dworzec Lokalny) oraz w POP Galeria Plaza od poniedziałku do soboty w godzinach 10-17:30.

Opinie można składać za pomocą formularza (załącznik do pobrania):

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl, z dopiskiem „Opinie do aktualizacji Planu Transportowego Rzeszowa na lata 2014-2020”, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie ZTM w Rzeszowie, ul.Trembeckiego 3, pok. 26,
  • pocztą na adres ZTM w Rzeszowie (ul.Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opinie lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Załączniki do pobrania:

  • Uchwalony „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”
  • Projekt aktualizacji Planu
  • Formularz składania opinii
Załączniki: