Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa

Znak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Herb Miasta Rzeszowa, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
numer projektu POIS.08.03.00-00-011/10
www.pois.2007-2013.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, www.cupt.gov.pl

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, telefon: 1 77 88 99 00, fax: 17 87 54 105, e- mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl
Jednostki realizujące projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Rzeszowa.

Wartość projektu: 16 233 552,86 PLN
Kwota dofinansowania: 12 382 988,62 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 14 568 222,00 PLN

Okres realizacji: sierpień 2010r. – grudzień 2015r.

stan na dzień 18.04.2016r.

Opis projektu:

Projekt „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest kontynuacją przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” realizowanego również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Stanowi on kolejnym etap usprawnienia systemu miejskiej komunikacji publicznej i zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze miasta Rzeszowa. Celem realizacji projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem i transportem publicznym w Rzeszowie.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje:

  • zakup i montaż 89 modułów tablic e-info dynamicznej informacji o komunikacji miejskiej,
  • zakup i montaż 9 sztuk e-kiosków publicznej informacji o komunikacji miejskiej,
  • zakup i montaż 5 szt. stacji systemu dynamicznego ważenia pojazdów (WIM),
  • zakup serwera do serwerowni.
Efekty realizacji projektu:

Zrealizowane elementy inteligentnego systemu transportu przyniosą szereg korzyści. Tablice informacji pasażerskiej wyświetlają informację o najbliższych autobusach zbliżających się do danego przystanku. Stacjonarne e-kioski zapewnią automatyczną sprzedaż biletów oraz doładowań kart elektronicznych na nośnikach bezstykowych, a ponadto całodobową informację dla pasażerów o możliwych połączeniach komunikacyjnych, w tym o rozkładzie jazdy i cenach biletów. Mogą także realizować funkcje elektronicznej informacji o mieście, atrakcjach, historii, bieżących wydarzeniach. Natomiast wdrożenie systemu dynamicznego ważenia pojazdów spowoduje ograniczenie przemieszczania się pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk na oś lub ciężar całkowity, co w rezultacie uchroni drogi przed zniszczeniem i zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • poprawę funkcjonalności systemu transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • uruchomienie monitoringu ruchu pojazdów ciężarowych i udziału pojazdów przeciążonych w ruchu ulicznym a tym samym wzrost efektywności kontroli, poprzez wprowadzenie systemu dynamicznego ważenia pojazdów,
  • poprawę bezpieczeństwa dróg i ulic w Rzeszowie, poprzez zmniejszenie udziału przeciążonych pojazdów w ruchu ulicznym.

System Dynamicznego Ważenia PojazdówSystem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - tablica e-infoSystem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej