Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic

Znak Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Herb Miasta Rzeszowa, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr Umowy: POPW.03.01.00-18-002/11-00

Priorytet 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl, www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, tel: 1 77 88 99 00, fax: 17 87 54 105, e-mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl
Jednostka Realizująca Projekt: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 330 823 853,87 PLN*
Kwota dofinansowania: 250 040 489,78 PLN (85% wydatków kwalifikowalnych)*
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 957 700,00 PLN
Okres przygotowania i realizacji: 04.2007r. – 06.2015r.

* Zgodnie z zaakceptowanym Wnioskiem o płatność końcową

Opis projektu:

Strategicznym celem projektu jest realizacja I etapu poprawy funkcjonalności transportu miejskiego poprzez poprawę dostępu do centralnych obszarów miasta oraz zapewnienie efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 1. Projekt i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) wraz z dedykowaną mu platformą teleinformatyczną (PTITS).
 2. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego.
 3. Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.

Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowane było prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych oraz zarządzanie projektem. W ramach przygotowania projektu opracowano Studium Wykonalności projektu oraz szereg innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaprojektowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym wraz z dedykowaną mu platformą teleinformatyczną

Realizacja zadania obejmowała wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP), jako jednego spójnego systemu, integrującego w mieście działanie następujących podsystemów:

System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD)

SOSRD jest elementem mającym znaczący wpływ na usprawnienie w poruszaniu się po mieście. Składa się z następujących elementów:

 • Systemu sterowania sygnalizacją świetlną, pozwalający na utrzymywanie płynności ruchu i skrócenie do minimum czasu oczekiwania na skrzyżowaniach,
 • Systemu priorytetowania pojazdów komunikacji zbiorowej, przydzielający w pierwszej kolejności prawo przejazdu środkom komunikacji publicznej,
 • Systemu informacji dla kierowców wykorzystujący znaki zmiennej treści pozwoli na szybkie informowanie o utrudnieniach, zmianach w organizacji ruchu czy zalecanych objazdach.

System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP)

SZTP umożliwia identyfikację lokalizacji pojazdów oraz zliczanie liczby pasażerów oraz kontrolę standardów jakościowych obsługi pasażerów przez operatorów, co z kolei pozwala reagować na bieżące potrzeby komunikacji publicznej w Rzeszowie m.in. w zakresie rozkładu jazdy, przebudowy układu drogowego, weryfikacji algorytmów sterowania itp.

System Informacji Pasażerskiej (E-INFO)

System, którego celem jest sprawne dotarcie z informacją dla pasażerów transportu publicznego. Tablice informacyjne zamontowane na przystankach autobusowych wyświetlają m.in. czas pozostający do odjazdu autobusu danej linii.

System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET)

W celu ułatwienia korzystania z środków komunikacji miejskiej został wprowadzony bilet elektroniczny – system e-Bilet.

Powyższe elementy przyczyniają się do skrócenia czasu przejazdu pojazdów i zwiększenia liczby pasażerów transportu zbiorowego oraz usprawnienia poruszania się po mieście i zwiększeniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W celu zintegrowania planowanych do realizacji systemów SOSRD, SZTP, E-info i E- bilet wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym zaprojektowana i wdrożona została Platforma Teleinformatyczna dla systemu ITS (PTITS). PTITS stanowi teleinformatyczny radiowy kanał transmisyjno-informacyjny.

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego

W ramach zadania zakupionych zostało 80 nowoczesnych, ekologicznych autobusów, spełniających normę emisji spalin EEV:

 • 30 autobusów 12-metrowych na olej napędowy,
 • 30 autobusów 12-metrowych na gaz ziemny,
 • 20 autobusów 10-metrowych na olej napędowy.

Zakupiony tabor wyposażony jest w urządzenia współpracujące z systemami SOSRD, SZTP, E-Info oraz E-Bilet.

Przebudowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego oraz poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji miejskiej

W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany został lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zatoki oraz pętle autobusowe. Zakres rzeczowy zadania obejmujmował:

 • Rozbudowę ul Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego,
 • Rozbudowę ul. Lubelskiej,
 • Rozbudowę Al. Rejtana,
 • Rozbudowę węzła drogowego Al. Wyzwolenia–ul. Warszawska,
 • Rozbudowę i przebudowę skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych,
 • Rozbudowę i przebudowę skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych,
 • Zmiany organizacji ruchu – wydzielenie pasów autobusowych na ulicach Rzeszowa.

Zakres projektu wynikał z analizy której celem było określenie zadań, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Podejmowane działania zwiększyły dostępność do środków komunikacji zbiorowej oraz poprawiły możliwości komunikacyjne w aspekcie transportu publicznego miasta.

Załączniki: