Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Jak powstał Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) i jakie gminy obejmuje?

Podstawą do wyznaczenia zasięgu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest dokument pn. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich” (opracowany na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2013 r.).

Pierwsze kroki w celu zawiązania trwałej współpracy w ramach ZIT obszaru funkcjonalnego Gmina Miasto Rzeszów podjęła w październiku 2012 r. proponując gminom: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn wspólną realizację inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W trakcie kolejnych spotkań uzgodniono, że teren ROF obejmie łącznie jedenaście gmin (poza ww. także gm. Czarna, gm. Łańcut i m. Łańcut) – zgodnie z koncepcją Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego opracowaną w 2005 r. przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego. W styczniu 2013 r. przedstawiciele ww. gmin złożyli u Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o ujęcie zapisów dot. ROF w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględnił postulaty gmin i w uchwale nr 218/5158/13 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wskazania regionalnych biegunów wzrostu dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, wskazany został Miasto Rzeszów jako ośrodek wojewódzki pełniący funkcje o znaczeniu krajowym, a „Rzeszów-Łańcut” jako rzeczywisty regionalny biegun wzrostu. Zapisy te uwzględniono także w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 (dostępnej pod adresem: http://www.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-PODKARPACKIE-2020.pdf), którą Sejmik Województwa Podkarpackiego jednogłośnie przyjął uchwałą nr XXXVII/697/13 z dnia 26 sierpnia 2013r.

Pierwotnie zasięg terytorialny ROF miał objąć miasto Rzeszów oraz 10 ww. gmin, jednakże w toku prac związanych z delimitacją ROF, prowadzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, objął on także gminy Czudec i Lubenia, które - odpowiadając na zaproszenie Gminy Miasto Rzeszów - w marcu 2013 r. wyraziły wolę współpracy w ramach ROF.

Proces tworzenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego formalnie zakończyło podpisanie w dniu 21 stycznia 2014 r. Porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT, którego zadania od czerwca 2015 r. realizuje Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego powołane przez gminy – sygnatariuszy ww. Porozumienia.

Zarząd Województwa Podkarpackiego usankcjonował ostateczny kształt ROF przyjmując w dniu 8 września 2015 r. uchwałę nr 90/2067/15 w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) na terenie miasta wojewódzkiego Rzeszowa i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020).

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) tworzą gminy i miasta:

Herb Gmina Miasto Rzeszów Gmina Miasto Rzeszów
Herb Miasta Łańcut Miasto Łańcut
Herb Boguchwały Gmina Boguchwała
Logo Gminy Chmielnik Gmina Chmielnik
Gmina Czarna
Herb Gminy Czudec Gmina Czudec
Głogów Młp. Gmina Głogów Małopolski
Herb Gminy Krasne Gmina Krasne
Logo Gminy Lubenia Gmina Lubenia
Herb Gminy Łańcut Gmina Łańcut
Logo Gminy Świlcza Gmina Świlcza
Herb Gminy Trzebownisko Gmina Trzebownisko
Herb Gminy Tyczyn Gmina Tyczyn

Mapa obrazująca zasięg terytorialny ROF i jego położenie na terenie województwa podkarpackiego i kraju

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny zajmuje łącznie powierzchnię 1047 kilometrów kwadratowych (ok. 6% powierzchni województwa podkarpackiego), a liczba mieszkańców gmin tworzących ROF wg danych GUS za 2016 rok wyniosła 363 680, co stanowi 17,0% ogółu ludności zamieszkującej województwo podkarpackie (2 127 656 mieszkańców).