Sprawy załatwiane w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Dostępne usługi

Wydział Spraw Obywatelskich
Grupa spraw: Sprawy obywatelskie

Wydział Finansowy
Grupa spraw: Podatki
Grupa spraw: Opłaty i Ulgi
Grupa spraw: Zaświadczenia

Wydzial Komunikacji
Grupa spraw: Rejestracja pojazdów

Grupa spraw: Dowody rejestracyjne
Grupa spraw: Prawa jazdy
Grupa spraw: Stacje kontroli pojazdów
Grupa spraw: Ośrodki szkolenia kierowców
Grupa spraw: Transport drogowy

Urząd Stanu Cywilnego
Grupa spraw: Urodzenia
Grupa spraw: Małżeństwa
Grupa spraw: Zgony
Grupa spraw: Archiwum
Grupa spraw: Zmiany w aktach stanu cywilnego

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Grupa spraw: Ewidencja Działalności Gospodarczej
Grupa spraw: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydzial Gospodarki Komunalnej
Grupa spraw: System gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Grupa spraw: Ochrona przyrody
Grupa spraw: Gospodarka wodna
Grupa spraw: Środowisko
Grupa spraw: Geologia i gospodarka odpadami
Grupa spraw: Rolnictwo

Wydział Geodezji
Grupa spraw: Wnioski

Wydział Architektury
Grupa spraw: Wnioski

Miejski Konserwator zabytków 
Wydanie informacji dotyczącej położenia działek na obszarze rewitalizacji i w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
Zaświadczenie o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa

Grupa spraw : Sprawy Obywatelskie

Wymiana oraz wydanie dowodu  osobistego
Opis procedury

Unieważnienie dowodu osobistego
Opis procedury
Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały  Opis procedury

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy
Opis procedury
Meldowanie cudzoziemców i członków rodzin cudzoziemców na pobyt stały i nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca Opis procedury
Meldowanie cudzoziemców i członków rodzin cudzoziemców na pobyt czasowy Opis procedury

Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Opis procedury
Pozostałe sprawy (zameldowanie, wymeldowania, dowody osobiste, wybory) Opis procedur

Grupa spraw : Podatki

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Opis procedury
Podatek od nieruchomości osoby prawne i jednostki organizacyjne Opis procedury
Podatek rolny - osoby fizyczne Opis procedury
Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne Opis procedury
Podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne Opis procedury
Podatek leśny - osoby fizyczne Opis procedury

Podatek od środków transportowych
Opis procedury

Grupa spraw : Opłaty i Ulgi

Opłata skarbowa
Opis procedury

Opłata eksploatacyjna
Opis procedury
Uznaniowe ulgi w podatkach i opłatach na wniosek osób fizycznych Opis procedury
Uznaniowe ulgi w podatkach i opłatach na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej Opis procedury
Ulgi w podatkach stanowiących dochód Gminy Rzeszów realizowanych przez
urzędy skarbowe 
Opis procedury

Grupa spraw : Zaświadczenia

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Opis procedury

Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej
Opis procedury
Zaświadczenia o dokonaniu wpłat podatków i opłat Opis procedury
Zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników Opis procedury
Zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego Opis procedury

Grupa spraw : Rejestracja pojazdów

Rejestracja nowego pojazdu
Opis procedury
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Opis procedury
Rejestracja pojazdu poprzednio zarejestrowanego w Urzędzie Miasta Rzeszowa lub w innym starostwie Opis procedury
Czasowa rejestracja pojazdu Opis procedury
Wyrejestrowanie pojazdu Opis procedury
Rejestracja pojazdu zabytkowego Opis procedury

Czasowe wycofanie pojazdu
Opis procedury
Rejestracja motorowerów Opis procedury
Pozostałe sprawy Opis procedur

Grupa spraw : Dowody rejestracyjne
Wymiana dowodu rejestracyjnego Opis procedury
Wymiana skończonego dowodu rejestracyjnego Opis procedury
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Opis procedury

Grupa spraw : Prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy –
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Opis procedury
Wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych Opis procedury
Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku utraty lub zniszczenia) Opis procedury
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy  Opis procedury
Wydanie prawa jazdy w przypadku upłynięcia terminu ważności poprzedniego dokumentu
(przedłużenie terminu ważności prawa jazdy)
Opis procedury
Wydanie prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami Opis procedury

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie krajowe prawo jazdy
Opis procedury
Wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężnej Opis procedury
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM Opis procedury
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem Opis procedury
Postępowanie w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów Opis procedury
Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami Opis procedury
Zwrot Zatrzymanego prawa jazdy Opis procedury
Wydanie skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami Opis procedury
Informacje dodatkowe

Grupa spraw : Stacje kontroli pojazdów

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Opis procedury
Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (niepowodująca rozszerzenia działalności regulowanej) Opis procedury
Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Opis procedury

Grupa spraw : Ośrodki szkolenia kierowcow

Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Opis procedury
Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców  Opis procedury
Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Opis procedury
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Opis procedury
Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/wykładowcy Opis procedury
Wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy Opis procedury

Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
Opis procedury
Informacje dodatkowe

Grupa spraw : Transport drogowy

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką 
Opis procedur
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy-osób - udzielonej przed dniem 15.08.2013r.  Opis procedur
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  Opis procedur
Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne  Opis procedur
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób-rzeczy  Opis procedur
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os&oacuteid="t5"t5;b samochodem osobowym  Opis procedur

Licencja na przewóz osób pojazdem samochodowym powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 
Opis procedur
Informacje dodatkowe

Grupa spraw : Urodzenia

Zmiana imienia dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia 
Opis procedury
Nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka  Opis procedury
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego  Opis procedury
Uznanie ojcostwa Opis procedury
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego  Opis procedury
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonego poza granicami Polski  Opis procedury
Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego 

Opis procedury
Zgłoszenie urodzenia dziecka Opis procedury
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeńswa  Opis procedury
Wielojęzyczne formularze (tłumaczenia pomocnicze)

Opis procedury

Grupa spraw : Małżeństwa
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 

Opis procedury
Zawarcie małżeństwa konkordatowego Opis procedury
Zawarcie małżeństwa cywilnego Opis procedury
Zaświadczenie o stanie cywilnym Opis procedury
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonego poza granicami Polski  Opis procedury
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego Opis procedury
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą  Opis procedury
Uznawanie orzeczeń zagranicznych wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (oprócz Danii)  Opis procedury
Uznawanie orzeczeń zagranicznych wydanych w państwach nie należących do Unii Europejskiej  Opis procedury
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego  Opis procedury
Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie  Opis procedury
Wielojęzyczne formularze (tłumaczenia pomocnicze) Opis procedury

Grupa spraw : Zgony
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego  Opis procedury
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego  Opis procedury
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonego poza granicami Polski  Opis procedury
Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego  Opis procedury
Zgłoszenie zgonu Opis procedury
Wielojęzyczne formularze (tłumaczenia pomocnicze) Opis procedury

Grupa spraw : Archiwum
Informacje dodatkowe Opis 
Sporządzanie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego  Opis procedury
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego  Opis procedury
Wielojęzyczne formularze (tłumaczenia pomocnicze)  Opis procedury

Grupa spraw :Zmiany w aktach stany cywilnego
Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie 

Opis procedury
Zmiana imienia dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia  Opis procedury
Nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka  Opis procedury
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego  Opis procedury
Uznanie ojcostwa Opis procedury
Uznawanie orzeczeń zagranicznych wydanych w państwach nie należących do Unii Europejskiej  Opis procedury
Uznawanie orzeczeń zagranicznych wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (oprócz Danii) 

Opis procedury
Zmiana imienia lub nazwiska Opis procedury
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeńswa  Opis procedury

Grupa spraw : Ewidencja Działalności Gospodarczej
Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie Opis procedury
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG Opis procedury
Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony praw konsumentów w ramach otwartego konkursu ofert Opis procedury
Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Rzeszów Opis procedury
Ewidencja czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych Opis procedury
Zaszeregowanie do ewidencji innych obiektów hotelarskich- pola biwakowe Opis procedury
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub
wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających
Opis procedury

Grupa spraw : Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Opis procedury
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę Opis procedury
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowychwa usługi Opis procedury
Kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży Opis procedury
Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych Opis procedury

Grupa spraw : System gospodarowania odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 marca 2020 r.  Opis procedury

Zasady segregowania odpadów komunalnych
Opis procedury
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.03.2020r.  Opis procedury

Pozostałe sprawy
Opis procedur

Grupa spraw : Ochrona przyrody

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Opis procedury

Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
Opis procedury
Wydawanie kart wędkarskich/kart łowiectwa podwodnego Opis procedury
Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Opis procedury
Wydawanie decyzji na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Opis procedury
Wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych Opis procedury
Wydanie zaświadczenia czy grunt, o którym mowa w art.3 ustawy o lasach jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach 

Opis procedur

Grupa spraw : Gospodarka Wodna
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Opis procedury
Wydawanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów Opis procedury
Wydawanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie Opis procedury
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów Opis procedury

Grupa spraw : Środowisko

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Opis procedury

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis procedury
Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu Opis procedury

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Opis procedury
Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia Opis procedury
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia Opis procedury

Grupa spraw : Geologia i gospodarka odpadami

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 
Opis procedury

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
Opis procedury
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów Opis procedury
Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną Opis procedury
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Opis procedury
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Opis procedury

Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji
Opis procedury

Grupa spraw : Rolnictwo

Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nieodpłatnie przekazanego gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
Opis procedury
Wydawanie zaświadczenia w sprawie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego Opis procedury
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Opis procedury
Potwierdzanie pisemnych umów dzierżawy zawartych w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników Opis procedury