Wykaz numerów telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA RZESZOWA


CENTRUM KONTAKTU URZĘDU MIASTA RZESZOWA

Infolinia: 1 77 88 99 00
e-mail: centrumkontaktu@erzeszow.pl
ul. Kopernika 16, Rzeszów


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Sekretariat: 17 875 4563
e-mail: km@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.
• Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.
• Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
• Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanych z prawami jazdy drogą pocztową.
• Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.
Bezpośrednie numery telefonów:
Rejestracja pojazdów/informacja ogólna - 17 875 4581; 17 875 4582; 17 875 4583; 17 875 4570
Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 17 875 4578; 17 875 4577
Zgłaszanie nabycia - 17 875 4564, 17 875 4577
Zgłaszanie zbycia - 17 875 4577; 17 875 4579
Kary pieniężne za brak zgłoszenia zbycia / nabycia oraz nieprzerejestrowanie pojazdu z kraju członkowskiego UE - 17 875 4580; 17 875 4078
Licencje transportowe - 17 875 4561; 17 875 4417
Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów - 17 875 4478; 17 875 4417
Prawa jazdy - 17 875 4574; 17 875 4575; 17 875 4572
Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia - 17 875 4573; 17 875 4476
Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 17 875 4476; 17 875 4571
Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości - 17 875 4476; 17 875 4571
Punkty karne, skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - 17 875 4571; 17 875 4476
Skierowania na badania lekarskie psychologiczne, kursy reedukacyjne - 17 875 4572; 17 875 4573
Kierownik Referatu rejestracji pojazdów - 17 875 4488
Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573
Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088


BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ

Sekretariat: 17 875-46-38
e-mail: edg@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Bezpośrednie numery telefonów:
CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4645, 17 875 4786
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 875 4640, 17 875 4631
Kierownik Referatu Zezwoleń i Kontroli - 17 875 4642
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 4644, 17 875 4899


URZĄD STANU CYWILNEGO

Sekretariat- 17 875-46-13
e-mail: usc@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Godziny pacy Urzędu Stanu Cywilnego: czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00.

W soboty urząd jest nieczynny.

Śluby cywilne udzielane są w Ratuszu ul. Rynek 1


Pełną informację dotyczącą sposobu załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego można uzyskać droga pocztową, e-mailem adres: usc@erzeszow.pl lub telefonicznie pod ogólnodostępnym numerem telefonu 177 88 99 00, a także bezpośrednio u pracowników merytorycznych pod następującymi numerami telefonów:


Rejestracja urodzeń: sporządzenie aktu urodzenia dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy tel. 17 875 46 50,  17 875 46 12, 17 875 46 47,

Rejestracja małżeństw: ustalanie terminu ślubu cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w formie konkordatowej, wpisywanie zagranicznych aktów małżeństw oraz wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą tel. 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84

Rejestracja zgonów: sporządzenia aktu zgonu oraz wpisywanie zagranicznych aktów zgonu tel. 17 875 46 10, 17 875 44 79, 17 875 44 37


Archiwum: wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego tel. 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55, 17 875 48 93


Zmiana imienia i nazwiska oraz wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń tel. 17 875 46 20


Osoby dokonujące zgłoszenia urodzenia noworodka proszone są o dokonanie zgłoszenia urodzenia za pośrednictwem platformy
e- PUAP, zaś ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym za pośrednictwem platformy
e-PUAP lub drogą korespondencyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy Urzędu Stanu Cywilnego


WYDZIAŁ FINANSOWY


Sekretariat - 17 875 4274
e-mail: fn@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Dyrektor: 17 875 4275
Z-ca dyrektora (Odziały Rachunkowości i Egzekucji): 17 875 4279
Z-ca dyrektora (Odział Wymiaru Podatków i Referat Kontroli Podatkowej): 17 875 4289

Oddział Wymiaru Podatków:
Kierownik: 17 875 4278,
01 Śródmieście: 17 875 4266,
02, 09 (1-599) Nowe Miasto Zalesie: 17 875 4276,
03, 13 Staromieście Pobitno: 17 875 4291,
04, 19 Baranówka Miłocin: 17 875 4304,
05, 15 Przybyszówka Przybyszówka II: 17 875 4272,
07, 16 Zwięczyca ,Zwięczyca II: 17 875 4267,
08, 17 10 Biała, Biała II, Drabinianka: 17 875 4256,
06 Staroniwa: 17 875 4419,
09 Zalesie: 17 875 4295,
11,14 Słocina, Załęże: 17 875 4538,
12 Wilkowyja: 17 875 4244,
18 Budziwój: 17 875 4301,
20 Mieszkania własnościowe + gospodarstwa rolne: 17 875 4287, 17 875 4314, 17 875 4313, 17 875 4311, 17 875 4312, 17 875 4310, 17 875 4273, 17 875 4444, 17 875 4290,
26 Pogwizdów Nowy: 17 875 4242,
24, 25 Miłocin II, Matysówka: 17 875 4254,
22 Bzianka: 17 875 4783,
Osoby prawne: 17 875 4283, 17 875 4305, 17 875 4285, 17 875 4253,

Oddział Rachunkowości Podatkowej:
Kierownik: 17 875 4270,
Sprawozdawczość: 17 875 4284,
Ref. 1 Gospodarstwa Rolne: 17 875 4269,
Ref. 2 Słocina, Drabinianka, Staroniwa: 17 875 4269,
Ref. 3 Staromieście, Zalesie: 17 875 4268,
Ref. 4 Wilkowyja, Nowe Miasto: 17 875 4300,
Ref. 7 Mieszkania własnościowe: 17 875 4281,
Ref. 8 Śródmieście, Baranówka: 17 875 4299,
Ref. 9 Biała, Biała 2, Budziwój: 17 875 4288,
Ref. 10 Przybyszówka , Pobitno, Załęże, Pogwizdów Nowy: 17 875 4303,
Ref. 12 Miłocin, Miłocin II, Mieszkania 21: 17 875 4284,
Ref. 13 Zwięczyca, Zwięczyca 2, Matysówka, Bzianka: 17 875 4281,
Osoby prawne: 17 875 4263, 17 875 4294, 17 875 4309,
Odpowiedzialność osób trzecich: 17 875 4264,
Podatek od środków transportowych: 17 875 4265,
Ref. 11 Opłata skarbowa: 17 875 4282,

Oddział Egzekucji Podatków i Opłat
Kierownik: 17 875 4286
Poborcy: 17 875 4255, 17 875 4261, 17 875 4302,

Referat Kontroli Podatkowej: 17 875 4293, 17 875 4292,

Oddział Rachunkowości Należności Niepodatkowych
Kierownik: 17 875 4486,
Ref. 01 Śródmieście, Zwięczyca: 17 875 4257,
Ref. 02 Przybyszówka: 17 875 4306,
Ref. 03 Słocina: 17 875 4483,
Ref. 04 Biała, Drabinianka: 17 875 4512,
Ref. 05 Miłocin: 17 875 4486,
Ref. 06 Nowe Miasto, Staromieście, Pogwizdów: 17 875 4508,
Ref. 07 Staroniwa, Załęże, Matysówka: 17 875 4307,
Ref. 08 Baranówka, Wilkowyja: 17 875 4511,
Ref. 09 Zalesie, Bzianka: 17 875 4515,
Ref. 10 Budziwój, Pobitno: 17 875 4484,

REFERAT ULG
Kierownik: 17 875 4271,
Ulgi: 17 875 4308, 17 875 4262, 17 875 4377.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretariat - 17 875 4388
e-mail: so@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.
Bezpośrednie numery telefonów:
Zastępca dyrektora - 17 875 4380
Ewidencja ludności - 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4393; 17 875 4381
Przyjmowanie wniosków dowodowych - 17 875 4390; 17 875 4395
Odbiór dowodów osobistych - 17 875 4394; 17 875 4399
Udostępnianie danych osobowych- 17 875 4392

Postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania i zameldowania - 17 875 4387, 17 875 4383, 17 875 43 98


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sekretariat: 17 875 4528
e-mail: gk@erzeszow.pl
ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać

w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz

w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej, a także w siedzibie Wydziału pok. nr 1 i 2, jak również:
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Galerii Handlowej „Nowy Świat”
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65,
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w „ Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44,
- w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1,
- w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców, ul. Okrzei 1,

Pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać telefonicznie, bądź w siedzibie Wydziału w pok. nr 1

Telefoniczna obsługa spraw dotyczących:

obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami:
17 875 45 07, 17 875 45 21, 17 875 45 25,


deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
17 875 45 19, 17 875 42 59, 17 875 45 09, 17 875 45 13, 17 875 45 14, 17 875 44 36,
17 875 45 10, 17 875 42 98, 17 875 42 58, 17 875 48 35.
WYDZIAŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Sekretariat: 17 875 4425
e-mail: zkr@erzeszow.pl
ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów

W sprawach z zakresu:
- zezwoleń na przeloty załogowych i bezzałogowych statków powietrznych (drony) –
tel. 17 875 44 32
- kwalifikacji wojskowej – tel. 17 875 40 80
- świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz wypłaty rekompensat za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – tel. 17 875 43 85
- funkcjonowania Jednostek OSP z terenu Miasta Rzeszowa – tel. 17 875 44 28
- sytuacji mających znamiona kryzysu w rozumieniu przepisów prawa, ochrony przeciwpowodziowej, a także rejestracji zgromadzeń na terenie Miasta Rzeszowa –
tel. 17 875 44 34


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Sekretariat- 17 875 4334
e-mail: ar@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

Informacja  - 17 875 4320


WYDZIAŁ GEODEZJI

Sekretariat: 17 875 4800
e-mail: ge@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

Wszystkie sprawy związane z Wydziałem Geodezji takie jak:
- wypis z rejestru ewidencji gruntów i/lub budynków, kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej - 17 875 4848, 17 875 4849
- obsługa prac geodezyjnych - 17 875 4840,
- obsługa uzgodnień dokumentacji projektowej - 17 875 4880
prowadzone są na bieżąco.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 875 4653
e-mail: wps@erzeszow.pl
ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów

Referat Kontroli, Opieki Instytucjonalnej i Nadzoru
kierownik referatu – 17 875 46 51
stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej – 17 875 44 72
stanowisko ds. programów: Karta Dużej Rodziny oraz Program „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” – 17 875 44 82
stanowisko ds. organizacji systemu pieczy zastępczej oraz pomocy dziecku i rodzinie – 17 875 46 58

Referat Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
kierownik referatu – 17 875 46 59
stanowiska ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (PFRON) – 17 875 46 55, 17 875 46 64
stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – 17 875 46 60, 17 875 46 56

Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami – 17 875 49 95

samodzielne stanowisko ds. promocji zdrowia i profilaktyki – 17 875 46 08.
samodzielne stanowisko ds. profilaktyki uzależnień – 17 875 46 57
samodzielne stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ochrony zdrowia, w tym potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; wyrażanie zgody na sprowadzenie szczątków ludzkich z zagranicy w celu pochowania na cmentarzu zlokalizowanym na terenie Rzeszowa – 17 875 46 52


WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Sekretariat: 17 875 4770
e-mail: kultura@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI

Sekretariat: 17 875 4770
e-mail: sport@erzeszow.pl
ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów


WYDZIAŁ MARKI MIASTA, WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I TURYSTYKI

Sekretariat: 17 875 4742
e-mail: mgt@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Sekretariat: 17 875 4190
e-mail: sr@erzeszow.pl
ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

W sprawach prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.


Sprawy związane z ochroną przyrody, w tym m.in.:
-Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów - 17 875 4194, 17 875 4367
-Wydawanie kart wędkarskich/kart łowiectwa podwodnego- 17 875 4194
-Wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych -17 875 4194
-Wydanie zaświadczenia czy grunt, o którym mowa w art.3 ustawy o lasach jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach - 17875 4189, 17 875 4367


Sprawy związane z ochroną środowiska, w tym m.in.:
-Składanie deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (baza CEEB) -17 875 4197, 17 875 4243
-Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie -17 875 41 88
-Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -17875 4187

Sprawy związane z gospodarką wodną, w tym m.in.:
-Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków- 17 875 4192
-Wydawanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -17 875 4192, 17 875 4193
-Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 17 875 4192
- Sprawy dot. utrzymania rowów melioracyjnych - 17 875 4193

Sprawy związane z rolnictwem w tym m.in.:
-Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej-17 875 4196
-Potwierdzanie umów dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych- 17 875 4196
-Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nieodpłatnie przekazanego gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa -17 875 4196
-Wydawanie zaświadczenia w sprawie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego -17 875 4196
- Sprawy związane z dotacją dot. małej retencji -17 8754895


Sprawy związane z geologią i gospodarką odpadami, w tym m.in.:
-Sprawy związane z dotacją na usuwanie azbestu -17 875 4183
-Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów -17 875 41 83, 17 875 4186
-Wydawanie decyzji z zakresu geologii -17 875 4186


WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sekretariat: 17 875 4636
e-mail: zampub@erzeszow.pl
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Sekretariat: 17 875 4132
e-mail: ora@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów


BIURO RADY MIASTA

Sekretariat: 17 875 4729
e-mail: brm@erzeszow.pl
ul. Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ INWESTYCJI

Sekretariat: 17 875 4548
e-mail: wi@erzeszow.pl
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ EDUKACJI

Sekretariat: 17 875 4588

Stypendia szkolne zasiłki szkolne - 17 875 4639
Programy stypendialne Miasta Rzeszowa - 17 875 4614
e-mail: edukacja@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Sekretariat: 17 875 4175
e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl
ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów


BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

Sekretariat: 17 875 4491
Z-ca Dyrektora: 17 875 4504
e-mail: oi@erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ CENTRUM INNOWACJI MIEJSKICH – URBAN LAB


Sekretariat: 17 748 40 70
e-mail: cim@erzeszow.pl; urbanlab@erzeszow.pl
ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów
Urban Lab to instrument (organizacja i przestrzeń fizyczna - biurowa i/lub część miasta wybrana do eksperymentowania wybranych rozwiązań) współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów (inicjowanie, testowanie, wdrażanie i ewaluację projektów) oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.


BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

tel.: 17 875 45 95, 17 875 47 23
e-mail: mkz@erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 RzeszówJEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA

STRAŻ MIEJSKA
dyżurny: 17 875 4670,
Numer alarmowy: 986
e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów


BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 748 4900
e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl
ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów


BIURO GOSPODARKI MIENIEM

Sekretariat: 17 875 4695
e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów


MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Sekretariat: 17 748 3700
e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów


ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Sekretariat: 17 748 3744
e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl
pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów


ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Sekretariat: 17 866 0383
e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

rozkłady jazdy: 17 866 03 35
windykacja: 17 86 60 359, e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl
bilety: 17 86 60 360; e-mail: sprzedaz@ztm.erzeszow.pl
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
ul. Jagiellońska 26
– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 4
- świadczenia rodzinne,
m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 6
Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933
ul. Skubisza 4
Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0155; 17 861 2437
ul. Poniatowskiego 14
- Dział usług opiekuńczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33
ul. Poniatowskiego 10
- Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2112
ul. Czackiego 2
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 865 7979
ul. Seniora 2
- Ośrodek Wsparcia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 858 1612
ul. Kochanowskiego 15
- Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2913
ul. Staszica 10
- Zespół ds. asysty rodzinnej


MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW

Sekretariat: 17 748 2585
e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów


MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

Sekretariat: 17 748 1111
e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl
ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów


RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Sekretariat: 17 748 1515
e-mail: rosir@rosir.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów


BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Centrala: 17 853 3811
Sekretariat: 17 853 3667
e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów


ESTRADA RZESZOWSKA

Sekretariat: 17 853 8004
e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów


MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

Dyrekcja: 17 748 3650
e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów


RZESZOWSKI DOM KULTURY

Sekretariat: 17 748 3950
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów


TEATR MASKA

Centrala: 17 862 6808
Sekretariat: 17 862 5717
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów


GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 748 11 05
e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl
ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów


WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE

Centrala: 17 866 9400
Sekretariat: 17 866 9402
e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 748 4350
e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl
ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów