Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w 2021 r.

17.11.2020 r. Zamawiający zamieszcza:

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu

druk OFERTA


Załącznik do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części od 1 do 7 dostępny w oddzielnych plikach tj.:

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3

Opis przedmiotu zamówienia  dla cz. 4

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 6

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7

Wzór umowy (wspólny dla wszystkich części).

-------------------------------------------------------------------------------------

27.11.2020 r. Zamawiający zamieszcza:

Informacja z otwarcia ofert
Oświadczenie o grupie kapitalowej

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.12.2020 r. Zamawiający zamieszcza:
Informację o uniewaznieniu cześci V Wyroby garmażeryjne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.12.2020 r. Zamawiający zamieszcza:

Informacja o wyborze ofert