Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Majątek Komunalny

Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i obejmuje:


a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) innych niż własność praw majątkowych, w tym w ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach, akcjach,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.


Informacje finansowe mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy.
Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, powierzchniowym i wartościowym majątku. 
Informacją objęto Urząd Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Rzeszów.

Załączniki: