Informacja przestrzenna architektura i geodezja

Most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie

Rozgraniczenie nieruchomości

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Rozgraniczenie nieruchomości
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego: Nie ma wymaganego przepisami prawa formularza - wniosek napisany indywidualnie przez klienta.

Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  • załącznik graficzny z zaznaczonymi granicami nieruchomości, które mają podlegać rozgraniczeniu.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak
3. Opłaty
Opłata skarbowa w wys. 10,00 złotych – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827)
4. Miejsce złożenia dokumentów
  • Sekretariat Wydziału Geodezji – ul. Kopernika 15, pok. nr 19
  •   Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 1

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

Termin załatwienia sprawy: 2 miesiące od daty złożenia wniosku (do terminu nie jest wliczany okres wykonania czynności technicznych przez upoważnionego geodetę)

6. Tryb odwoławczy
Żądanie przekazania spawy do Sądu Rejonowego w Rzeszowie - w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji orzekającej o rozgraniczeniu na wniosek uczestnika postępowania.
7. Podstawa prawna
art. 29 – 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 poz. 1629)
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Piotr Korczykowski 2 marca 2017r.
Zatwierdził Zbigniew Sebzda 2 marca 2017r.