Sprawy obywatelskie

Punkt Obsługi Mieszkańców

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu

Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):

a) projekt organizacji ruchu – co najmniej 2 egzemplarze

b) opinia Komendanta Miejskiego Policji

c) opinia Miejskiego Zarządu Dróg

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
-
3. Opłaty
Opłaty skarbowe - brak
4. Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Ratusz

Ul. Rynek 1

35 – 064  Rzeszów

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Do 60 dni w przypadkach skomplikowanych

6. Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

8. Uwagi

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Inwestycji  Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu - na podstawie: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Andrzej Pacholicki 2020-01-02
Zatwierdził Urszula Kukulska 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Andrzej Pacholicki 2020-01-02