Sprawy obywatelskie

Punkt Obsługi Mieszkańców

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wyłączenie ulicy z ruchu, wprowadzenie ograniczenia ruchu na drodze)

    Wniosek powinien zawierać w szczególności:

    1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy

    2)  rodzaj i nazwę imprezy;

    3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia imprezy (mapka przebiegu trasy imprezy)

    4)  informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

    5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;   

    6)  podpis organizatora lub osoby przez niego upoważnionej

 

  1. Załączniki do wniosku: 

     a) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy – istotne dla zachowania bezpieczeństwa  drogowego;

     b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy

     c) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub     przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw

     d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy ( mapka)

     e) opinia Miejskiego Zarządu Dróg oraz opinia właściwego zarządcy dróg na których odbywać się będzie planowana impreza.

     f) opinia komendanta wojewódzkiego Policji (właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy)

     g) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku           uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
-
3. Opłaty

Opłaty skarbowe – 48,00 zł

Opłatę skarbową można dokonać:

- na poczcie

- w Kasie UM

- przesłać drogą elektroniczną dowód wpłaty

4. Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Ratusz

ul. Rynek 1

35 – 064  Rzeszów

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Do 60 dni w przypadkach skomplikowanych

6. Tryb odwoławczy

Od postanowienia Stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

7. Podstawa prawna

Art. 65b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. 2021, poz. 450)

Art. 106 § 5  ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2020, poz. 256)

8. Uwagi

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - na podstawie: Art. 65b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. 2020, poz. 110), Art. 106 § 5  ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256)
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Andrzej Pacholicki 2020-01-02
Zatwierdził Urszula Kukulska 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Andrzej Pacholicki 2020-01-02