Informacje dla wyborców

 

Kiedy i gdzie głosować

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Informacji Prezydenta Miasta Rzeszowa w godzinach od 7:00 do 21:00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie odbyłoby się  w dniu 24 maja 2020 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.    

Prawo udziału w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. 

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Rzeszowie, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców w Rzeszowie na swój wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej

Każdy wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2020 r. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania.

Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 19 maja 2020 r.    

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz w Informacji Prezydenta Miasta Rzeszowa o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w Rzeszowie jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał w Rzeszowie i złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Rzeszowie.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2020 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 5 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2020 r.

UWAGA!

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku  przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Rzeszowa, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby w Rzeszowie, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa od dnia 19 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2020 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku  przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Rzeszowa, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w Rzeszowie składają wyborcy, którzy są ujęci w spisie wyborców w Rzeszowie, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2020 r.

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w Urzędzie Miasta Rzeszowa, gdy wyborca jest ujęty w spisie wyborców w Rzeszowie, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2020 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w Rzeszowie. 

Do pobrania: Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla  miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i zakładach karnych  

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i zakładach karnych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach
i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki zobowiązany jest powiadomić osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

UWAGA!

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i zakładach karnych w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z Urzędu Miasta Rzeszowa, który sporządził spis wyborców. Wyborcy stale zamieszkali w mieście Rzeszowie, na którego obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej i zakład karny, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.  

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. najpóźniej w dniu 5 maja 2020 r., pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu w Rzeszowie. We wniosku podaje się: 

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania za granicą,
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Rzeszowie.

UWAGA!
Wyborcy stale zamieszkali za granicą, wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie w pierwszym głosowaniu, będą ujęci w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Rzeszowa, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Udostępnienie spisu wyborców

W okresie między 20 kwietnia 2020 r., a 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Rzeszowa, czy został w spisie wyborców uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Do pobrania: Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w Rzeszowie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 • tylko od jednej osoby lub
 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra
  lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Prezydentem Miasta Rzeszowa lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta Rzeszowa upoważnionym przez Prezydenta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców w Rzeszowie składa wniosek do Prezydenta Miasta Rzeszowa.

W imieniu Prezydenta wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Do pobrania: Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. do 4 maja 2020 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 15 maja 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

Do pobrania: Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w Rzeszowie.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na terenie Rzeszowa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

 • złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa, lub
 • doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

W imieniu Prezydenta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wpisanie do rejestru wyborców   

Chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania w Rzeszowie, a nie masz w nim meldunku? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić  w Urzędzie Miasta Rzeszowa - https://bip.erzeszow.pl/pl/311-zameldowania-wymeldowania-dowody-osobiste-wybory/4056-wpisanie-do-rejestru-wyborcow.html