Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

 

Informacja

o sporządzeniu spisu wyborców

 

 

            Uprzejmie informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Spis jest udostępniony do wglądu od 8 do 20 czerwca 2020 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, ul Okrzei 1, pok. 14-15 w godzinach pracy urzędu. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. W spisie ujęte są osoby uprawnione do głosowania, zameldowane na pobyt stały w Rzeszowie oraz wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek.

Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy w Rzeszowie oraz nigdzie niezamieszkali a przebywający w Rzeszowie, jeżeli chcą wziąć udziału w głosowaniu w Rzeszowie powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich do 23 czerwca 2020 r. Dotyczy to również osób, które na stałe zamieszkują w Rzeszowie i chcą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wnioski należy złożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1 w godz. 730 do 1530 ( środy 730– 1700) pok. 14-15, adres e-mail so@erzeszow.pl, tel. (17) 875-43-81, (17) 875-43-91, (17) 875-43-93. 

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładzie karnym zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania. 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładzie karnym w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z Wydziału Spraw Obywatelskich. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej lub zakład karny po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w Rzeszowie jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 28 czerwca 2020 r. a dniem ponownego głosowania.

Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymają, na wniosek zgłoszony pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie wydaje Wydział Spraw Obywatelskich do 26 czerwca 2020  r.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w Wydziale Spraw Obywatelskich nie później niż 10 lipca br.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w którym dotychczas był ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla stałego zamieszkania.

Jednocześnie wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał         w Rzeszowie w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu  powinien złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu w Rzeszowie. Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa najpóźniej do 23 czerwca br.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminy, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.