Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 • terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
 • właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
 • lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
 • warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców
  w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
 • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach;
 • warunkach oraz formach głosowania.

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w Rzeszowie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 • tylko od jednej osoby lub
 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra
  lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
  w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Prezydentem Miasta Rzeszowa lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta Rzeszowa upoważnionym przez Prezydenta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców w Rzeszowie składa wniosek do Prezydenta Miasta Rzeszowa.

W imieniu Prezydenta wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Do pobrania: Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 3 lipca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

Do pobrania: Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w Rzeszowie.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na terenie Rzeszowa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.

Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

 • złożenie najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura), termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa dnia 10 lipca
  2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa.
 • doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 28 czerwca 2020 r. w godzinach od 7 do 21, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura) oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 12 lipca 2020 r. w godzinach od 7 do 21, pod warunkiem,
  że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

W imieniu Prezydenta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 7 lipca 2020 r.

 
Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz w Informacji Prezydenta Miasta Rzeszowa o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w dniu 12 czerwca 2020 r.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu zapewniającym tajność głosowania przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.  

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Wpisanie do rejestru wyborców   

Chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania w Rzeszowie, a nie masz w nim meldunku? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić  w Urzędzie Miasta Rzeszowa - https://bip.erzeszow.pl/pl/311-zameldowania-wymeldowania-dowody-osobiste-wybory/4056-wpisanie-do-rejestru-wyborcow.html