KTO MOŻE ZOSTAĆ KANDYDATEM DO SKŁADU KOMISJI WYBORCZEJ?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa podkarpackiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa podkarpackiego.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979)

1. Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków.

2. Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej tą jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.

 

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Zgłoszenie indywidualne kandydatów

Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.

 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie DRUKU ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI PRZEZ WYBORCĘ

Zgłoszenia indywidualnie można składać w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 11, pok. 1, w godzinach pracy urzędu.

Termin dokonywania zgłoszeń indywidualnych upływa 12 czerwca 2020 r.

 

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji!

Załączniki: