Wybory Prezentacja

Informacje dla wyborców

Informacje dla wyborców

 

Kiedy i gdzie głosować

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 28 czerwca  2020 r. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Informacji Prezydenta Miasta Rzeszowa w godzinach od 7:00 do 21:00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie odbyłoby się  w dniu 12 lipca 2020 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.    

Prawo udziału w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Rzeszowie, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców w Rzeszowie na swój wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 7 lipca 2020 r.


Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy
ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w Rzeszowie jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał w Rzeszowie i złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Rzeszowie.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

UWAGA!

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie będą ujęte w tym spisie wyborców również  w przypadku  przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Rzeszowa, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby w Rzeszowie, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek do dnia 26 czerwca 2020 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku  przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Rzeszowa, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w Rzeszowie składają wyborcy, którzy są ujęci w spisie wyborców w Rzeszowie do dnia 26 czerwca 2020 r.

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania  w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania  w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w Urzędzie Miasta Rzeszowa, gdy wyborca jest ujęty w spisie wyborców w Rzeszowie, nie później jednak do dnia 10 lipca 2020 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w Rzeszowie. 

Do pobrania: Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla  miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i zakładach karnych  

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i zakładach karnych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki zobowiązany jest powiadomić osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

UWAGA!

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i zakładach karnych w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z Urzędu Miasta Rzeszowa, który sporządził spis wyborców. Wyborcy stale zamieszkali w mieście Rzeszowie, na którego obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej  i zakład karny, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.  

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r., pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu w Rzeszowie. We wniosku podaje się: 

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania za granicą,
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Rzeszowie.

UWAGA!
Wyborcy stale zamieszkali za granicą, wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie w pierwszym głosowaniu, będą ujęci w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Rzeszowa, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego w Rzeszowie, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w Rzeszowie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 • tylko od jednej osoby lub
 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra
  lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
  w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Prezydentem Miasta Rzeszowa lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta Rzeszowa upoważnionym przez Prezydenta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców w Rzeszowie składa wniosek do Prezydenta Miasta Rzeszowa.

W imieniu Prezydenta wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Do pobrania: Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 3 lipca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

Do pobrania: Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w Rzeszowie.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na terenie Rzeszowa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

 • złożenie najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura), termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa dnia 10 lipca
  2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa.
 • doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 28 czerwca 2020 r. w godzinach od 7 do 21, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura) oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 12 lipca 2020 r. w godzinach od 7 do 21, pod warunkiem,
  że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

W imieniu Prezydenta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych oraz domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wpisanie do rejestru wyborców          

Chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania w Rzeszowie, a nie masz
w nim meldunku? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić  w Urzędzie Miasta Rzeszowa - https://bip.erzeszow.pl/pl/311-zameldowania-wymeldowania-dowody-osobiste-wybory/4056-wpisanie-do-rejestru-wyborcow.html