Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych w gminie Rzeszów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., należy składać:

  • w godzinach pracy UM Rzeszowa, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w specjalnie oznaczonej i przeznaczonej wyłącznie do tego celu urnie, znajdującej się na korytarzu w budynku UM Rzeszowa, przy ul. Rynek 11. Ze względu na stan epidemii drzwi budynku są zamknięte. W celu ich otwarcia należy nacisnąć dzwonek znajdujący się obok drzwi lub telefonicznie poprosić o ich otwarcie pracownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego – tel. 17/ 875-41-53 lub 17/875-41-58. Zgodnie z przyjętą w UM Rzeszowa procedurą postępowania z dokumentami wpływającymi z zewnątrz, są one przekazywane urzędnikowi do załatwienia po upływie 48 godzin. Zatem dopiero po tym czasie urzędnik może przystąpić do zweryfikowania poprawności dokonania zgłoszenia i wprowadzania danych kandydatów do elektronicznego systemu WOW;
  • zgłoszenia można także wysyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, ul Rynek 1 – koniecznie z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydatów do okw”;
  • zgłoszenie kandydatów na członków komisji wyborczych może zostać przesłane również w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ora@erzeszow.pl, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r., w godzinach pracy UM Rzeszowa. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy bezwzględnie przesłać do urzędu tradycyjną pocztą lub dostarczyć w sposób opisany w punkcie 1. niniejszej informacji.

Uwaga!    Do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, niezależnie od sposobu jego dokonania, należy dołączyć upoważnienie pełnomocnika komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę dokonującą tego zgłoszenia.

Dokonując zgłoszenia, należy zwrócić uwagę na zmianę w oznaczeniu obwodów głosowania w gminie Rzeszów ( vide: Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 marca 2020 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17/ 875-41-57