Decyzje o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stawki opłat określone w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będą obowiązywały na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 29.05.2018 r. (Eko-Głog Sp. z o.o. Głogów Małopolski)

Załączniki: