Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podanego przez organ podatkowy opłatę można uiścić na ogólny rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów nr 11 1020 4391 0000 6202 0144 6897 z opisem: "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ......", wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz  adresu zamieszkania, zgodnego z danymi podanymi w złożonej deklaracji.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2020 r. zmianie ulega metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXV/529/2020 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W związku ze zmianą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachodzi konieczność złożenia nowej deklaracji w terminie do 22 czerwca 2020 r. Deklaracja winna być złożona na nowych drukach, które obowiązują od 1 marca 2020 r. na podstawie uchwały nr XXV/531/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Opłata będzie ustalana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowej metody wynoszą:

- dla zabudowy jednorodzinnej w wysokości 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- dla zabudowy wielolokalowej w wysokości 27 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

- dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych na nieruchomości mieszanej opłata wynosi:

Rodzaj odpadów

Rodzaj pojemnika/worka

Stawka opłaty za jeden pojemnik/worek  [zł]

Odpady niepodlegające segregacji

pojemnik 60 l

2,95

pojemnik 80 l

3,93

pojemnik 120 l

5,90

pojemnik 140 l

6,89

pojemnik 180 l

8,86

pojemnik 240 l

11,81

pojemnik 360 l

17,72

pojemnik 700 l

34,47

pojemnik 900 l

44,32

pojemnik 1100 l

54,17

pojemnik podziemny – podać pojemność [m3] 1)

……………………………

49,24  zł/1m3  x  …  m3 =

 

………………….

worek 120 l

16,93

Metale i  tworzywa sztuczne

pojemnik 120 l

5,90

pojemnik 140 l

6,89

pojemnik 180 l

8,86

pojemnik 240 l

11,81

pojemnik 360 l

17,72

pojemnik 700 l

34,47

pojemnik 900 l

44,32

pojemnik 1100 l

54,17

pojemnik podziemny – podać pojemność [m3] 1)

 

……………………………

49,24  zł/1m3  x  …  m3 =

 

………………….

worek 120 l

16,93

Papier

pojemnik 120 l

5,90

pojemnik 140 l

6,89

pojemnik 180 l

8,86

pojemnik 240 l

11,81

pojemnik 360 l

17,72

pojemnik 700 l

34,47

pojemnik 900 l

44,32

pojemnik 1100 l

54,17

pojemnik podziemny – podać pojemność [m3] 1)

 

……………………………

49,24  zł/1m3  x  …  m3 =

 

………………….

worek 120 l

16,93

Szkło

pojemnik 80 l

3,93

pojemnik 120 l

5,90

pojemnik 140 l

6,89

pojemnik 180 l

8,86

pojemnik 240 l

11,81

worek 80  l

11,28

Odpady BIO

pojemnik 60 l

2,95

pojemnik 80 l

3,93

pojemnik 120 l

5,90

pojemnik 140 l

6,89

pojemnik 180 l

8,86

pojemnik 240 l

11,81

worek 60 l

8,46

Terminy i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

1)  - w przypadku pojemnika podziemnego wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy obliczyć jako iloczyn podanej ceny jednostkowej (w zł/1 m3) i pojemności pojemnika podziemnego (w m3).

Zasady doboru pojemników i worków:
- w przypadku zadeklarowania pojemnika od 60 litrów do 240 litrów na odpady „Niepodlegające segregacji” – co najmniej 1 worek o pojemności 120 litrów na „Papier”, co najmniej 1  worek o pojemności 120 litrów na „Metale i tworzywa sztuczne”, co najmniej 1 worek o pojemności 60 litrów na odpady „Bio” i co najmniej 1 worek o pojemności 80 litrów na „Szkło”,
- w przypadku pojemnika powyżej 240 litrów na odpady „Niepodlegające segregacji” – co najmniej 1 pojemnik/worek o pojemności 120 litrów na „Papier”, co najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 120 litrów na „Metale i tworzywa sztuczne”, co najmniej 1 pojemnik/worek o pojemności 60 litrów na odpady „Bio” i co najmniej 1 pojemnik/worek o pojemności 80 litrów na „Szkło”.