Informacja dla zarządców nieruchomości

Informacja dla zarządców nieruchomości


W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która zmieniła niektóre regulacje dotyczące naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z zapisem art. 6i ust 2. w/w ustawy: „w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana”.

Prosimy o stosowanie w/w regulacji w składanych deklaracjach dotyczących nieruchomości nad którymi sprawują Państwo zarząd.