Obowiązek sprawozdawczy podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Obowiązek sprawozdawczy podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła


 Na podstawie art. 9 nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) każdy przedsiębiorca zbierający odpady komunalne (w oparciu o zezwolenie na zbieranie odpadów), jest zobowiązany do składania Prezydentowi Miasta Rzeszowa rocznego sprawozdania w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627). W objaśnieniach do wzoru sprawozdania wymienione zostały rodzaje odpadów,które należy w sprawozdaniu uwzględniać.